Navigacija

OA19SP4 - Studio projekat 4 - Ansambl

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Arhitektura
Naziv Studio projekat 4 - Ansambl
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OA19SP4 obavezan 4 4P + 5V 10.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
STUDIO PROJEKAT 1, 2 i 3 pozitivno ocjenjen grafički rad
Ciljevi izučavanja predmeta
Osnovni cilj predmeta jeste provesti studenta kroz složenu metodologiju mišljenja i projektovanja arhitektonsko-urbanističke kompozicije ansambla, na nivou mješovitog gradskog bloka koji primarno podrazumijeva projektovanje idejnog arhitektonskog rješenja kompleksa višeporodičnog stanovanja zajedno sa dodatnim funkcijama komplementarnim stanovanju , a u skladu sa prirodnim, društvenim i građenim kontekstima predmetne lokacije.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Nakon uspješno savladanog programa studija studenti će biti u mogućnosti da samostalno izrade projekat na nivou idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja objekta višeporodičnog stanovanja sa parterno-pejzažnim uređenjem bloka i distribucijom komplementarnih sadržaja i mobilijara
Sadržaj predmeta
Fokus je na upoznavanju sa procesom projektovanja objekata višeporodičnog stanovanja i njima komplementarnih funkcija, u cilju izrade IDEJNOG urbanističko-arhitektonskog rješenja objekta višeporodičnog stanovanja u ansablu, sa parterno-pejzažnim uređenjem bloka i distribucijom komplementarnih sadržaja i mobilijara.
Metode izvođenja nastave
Interaktivni nastavni proces kroz predavanja, umjetničke radionice, vježbe, konsultacije i terenski rad.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Uslovi za predaju završnog elaborata su: redovno pohađanje predavanja, vježbi i urađene sve faze grafičkog zadatka prema fazama terminskog plana. Položen Studio projekat4-ansambl podrazumijeva pozitivno ocijenjen grafički rad i položen završni ispit.
Posebna naznaka
Od studenta se očekuje redovno pohađanje svih segmenata nastave i aktivno učestvovanje u diskusijama, prezentacijama segmenata grafičkog rada kroz intenzivan lični autorski doprinos u razradi projekta.