Navigacija

OGD19DI1 - Daljinsko istraživanje 1

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Geodezija
Naziv Daljinsko istraživanje 1
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OGD19DI1 obavezan 5 2P + 2V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
-- --
Ciljevi izučavanja predmeta
Sticanje teorijskih i praktičnih znanja o daljinskom istraživanju, obradi i prezentovanju podataka o zemljištu i objektima na njemu, kao i načinu korišćenja podataka o prostoru u cilju izrade odgovarajućih topografskih podloga – karata i planova i izgradnji GIS-a.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Uspješno korišćenje stečenih znanja u oblasti fotogrametrije, daljinskog istraživanja i geo-informacionih sistema.
Sadržaj predmeta
--
Metode izvođenja nastave
Nastava se realizuje kroz predavanja pripremljena u vidu računarskih prezentacija sa primjerima koji ilustruju teorijske prikaze. Na časovima vježbi rešavaju se karakteristični primjeri koji ilustruju teorijske prikaze. Zadaci su individualni. Student izrađuje elaborat vježbi.
Literatura
  1. Campbell J.B., Wynne R.H. (2011) Introduction to Remote Sensing. London, 5. izdanje
  2. John R. Jensen (2004) Introductory Digital Image Processing – Remote Sensing Perspective. 3nd ed., Prentice Hall
  3. John R. Jensen (2004) Remote Sensing of theenvironment: an Earth resourse perspective. 2nd ed., Prentice Hall
  4. Miodrag Regodić (2017) Daljinsko istraživanje, pisana predavanja
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Aktivnost na nastavi. Predispitne obaveze. Završni ispit
Posebna naznaka
--