Navigacija

M11028 - Tehnologija ulja i masti

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije drugog ciklusa
Studijski program Prehrambeno inženjerstvo
Naziv Tehnologija ulja i masti
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
M11028 obavezan 1 3P + V 6.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
  -
  Ciljevi izučavanja predmeta
  Upoznavanje studenata sa savremenim dostignućima iz oblasti rafinisanih i nerafinisanih, specijalnih biljnih ulja, ulja i masti za prženje i namjenskih masti i margarina.
  Ishodi učenja (stečena znanja)
  Osposobljavanje studenata za primjenu savremenih saznanja i inovacija u proizvodnji rafinisanih i nerafinisanih, specijalnih biljnih ulja, ulja i masti za prženje i namjenskih masti i margarina.
  Sadržaj predmeta
  Teorijska nastava Triacilgliceroli i negliceridni sastojci ulja i masti. Savremeni postupci i inovacije u tehnologijama rafinisanih, hladno presovanih, djevičanskih i aromatizovanih ulja. Valorizacija pogače i sačme. Savremeni zahtjevi za izbor i obezbjeđenje kvaliteta ulja i masti za prženje u cilju povećanja nutritivne vrijednosti i održivosti prženih proizvoda. Trendovi i inovacije u postupcima modifikacije i proizvodnje namjenskih masti i margarina za specifične namjene u pekarskoj i konditorskoj industriji, kao i poslastičarstvu prema savremenim nutricionističkim i tehnološkim zahtjevima. Praktična nastava Pretraživanje, obrada, analiza i diskusija dostignuća u savremenoj naučno-stručnoj literaturi iz navedene oblasti
  Metode izvođenja nastave
  Predavanja, konsultacije i seminarski rad.
  Literatura
  1. 1. Bailey's Industrial Oil and Fat Products, Edited by F. Shahidi, Volume 4. Edible Oils and Fat Products: Products and Applications, Sixth Edition, John Wiley Sons, Inc., New York, 2005.
  2. 2. Dimić, E., Hladno ceđena ulja. Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2005.
  3. 3. Namenske masti za pekarsku i konditorsku industriju, Urednik: J. Turkulov, Fabrika ulja i biljnih masti „Vital”, Vrbas, 1997.
  4. 4. Moreau, R., A. Kamal-Eldin. Gourmet and Health-Promoting Specialty Oils, 1st Edition, Academic Press and AOCS Press, 2009.
  Oblici provere znanja i ocenjivanje
  Seminarski rad u kojem student samostalno obrađuje odabranu temu, pismene provjere i završni ispit.