Navigacija

OŠ13SJEM - Šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Šumarstvo
Naziv Šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OŠ13SJEM obavezan 5 3P + 2V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo Položen ispit.
Ciljevi izučavanja predmeta
Cilj kursa je prikaz osnova multidisciplinarnog pristipa prilikom vještačkog osnivanja šuma i plantaža. Ove aktivnosti se baziraju na poznavanju bioloških i ekoloških i gen-ekoloških karakteristika vrsta sa kojima se vještački podiži (osnivaju) šume.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Kroz kurs studenti stiču znanja o definisanju bitnih parametara stanišnih uslova za izbor vrste te znanja o pripremnim radovima, tehnikama sadnje i mjerama njegovanja u prvim godinama poslije osnivanja.
Sadržaj predmeta
1. Značaj osnivanja šuma i plantaža; 2. Pregled aktivnoti kod nas i u svijetu; 3. Izbor vrsta za pošumljavanje; 4. Priprema i obrada terena; 5. Priprema mjesta za sadnju; 6. Osobine sadnog materijala (tip, starost, kvalitet, stres presadnje); 7. Gustina i metod sadnje; 8. Njegovanje i održavanje novoosnovanih zasada; 9. Mjere njege i prorede u funkciji stabilnosti osnovanih šuma i plantaža; 10. Osnove plantažnog šumarstva; 11. Izbor podesnih staništa i klonova za osnivanje plantaža; 12. Sadni materijal u plantažnom šumarstvu; 13. Pregled najznačajnijih vrsta u osnivanju šuma i plantaža. Sadržaj vježbi: 1. Osnove za izradu elaborata pri podizanju novih šuma; 2. Uvod i ciljevi; 3. Definisanje uslova staništa; 4. Priprema staništa za pošumljavanje; 5. Izbor vrste za pošumljavanje; 5. Sadnja; 6. Radovi nakon osnivanja kulture; 7. Kalendar radova i kalkulacija troškova; 8. Zaključna razmatranja. Terenska nastava je obavezna u trajanju od jedan dan.
Metode izvođenja nastave
Predavanja i vježbe
Literatura
  1. Stilinović, S. (1991). Pošumljavanje. Šumarski fakultet Beograd
  2. 2. Mekić, F. (1998): Rasadnici i nasadi, Šumarski fakultet Sarajevo
  3. 3. Krstić, M. (2006): Gajenje šuma – konverzija melioracija i vještačko obnavljanje. Beograd
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Testovi i ispit.
Posebna naznaka
-