Navigacija

prof. dr Ratko Dejanović
redovni profesor

051/221-823
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Računarske nauke redovni profesor 28. decembar 2010.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
A501 Softversko inženjerstvo
A505 Računarske mreže
A605 Performanse računarskih sistema

Bibliografija

Radovi u časopisima

  The Impact of Human Factors in the Implementation of SIEM Systems

  DOI 10.17265/2328-2223/2017.04.004
  Časopis Journal of Electrical Engineering
  Godina 2017
  Autori Bojana Vilendečić, Ratko Dejanović i Predrag Ćuirić
  Volumen 5
  Broj 4
  Strana od 196
  Strana do 203
  Veb adresa http://www.davidpublisher.org/index.php/Home/Article/index?id=31794.html

  Programska podrška mokroračunarskih sistema za upravljanje, kontrolu i diagnostiku stanja alatnog stroja

  Časopis INFORMATICA
  Godina 1983
  Autori Krsto Bošnjak, Petar Marić i Ratko Dejanović
  Volumen 7
  Broj 4
  Strana od 82
  Strana do 85

  Dijagnostika mikroračunarskuh sistema za rad u realnom vremenu

  Časopis Praksa
  Godina 1983
  Autori Krsto Bošnjak, Ratko Dejanović i Slavko Marić
  Broj 5
  Strana od 42
  Strana do 46

  Informacioni sistem nabave, zaliha i prodaje robe u veletrgovini

  Časopis Praksa
  Godina 1983
  Autori Drago Šipka, Ratko Dejanović i Krsto Bošnjak
  Broj 5
  Strana od 22
  Strana do 24

  Simulacija montažne linije

  Časopis Proizvodnja
  Godina 1982
  Autori Momčilo Domazet i Ratko Dejanović
  Strana od 57
  Strana do 59

  Informacioni sistem Univerziteta u Banjaluci

  Časopis Praksa
  Godina 1982
  Autori Krsto Bošnjak, Ratko Dejanović i Dževad Medić
  Broj 4
  Strana od 133
  Strana do 135

  Naplata resursa računarskog sistema

  Časopis Praksa
  Godina 1982
  Autori Ratko Dejanović i Krsto Bošnjak
  Broj 6
  Strana od 24
  Strana do 28

Radovi sa skupova

  Uticaj ljudskog faktora u umplementaciji SIEM sistema

  Naučni skup INFOTEH
  Publikacija Vol 15
  Godina 2016
  Autori Bojana Vilendečić, Ratko Dejanović i P. Čurić
  Strana od 497
  Strana do 502

  Vrednovanje performansi Windows 7 i Windows 10

  Naučni skup INFOFEST
  Publikacija XXII Festival informatičkih dostignuća Infofest 2015
  Godina 2015
  Autori Ratko Dejanović i V. Dejanović
  Strana od 147
  Strana do 154

  Optimizacija implementacije SIEM sistema

  Naučni skup INFOFEST 2014
  Godina 2014
  Autori B. Vilendečić, Ratko Dejanović, B. Dardić i V. Dardić
  Strana od 103
  Strana do 112

  Algoritam za vertikalni Hendover Sa UMTS mreže na WLAN zasnovan na fazi logici

  Naučni skup INFOFEST
  Godina 2014
  Autori Zlatko Dejanović i Ratko Dejanović

  Big Data i poslovna inteligencija

  Naučni skup Infoteh-Jahorina
  Godina 2014
  Autori R. Pavlović i Ratko Dejanović
  Strana od 754
  Strana do 758

  Uporedna analiza performansi MySQL-a i Redis-a kao predstavnika relacionih i NoSQL baza podataka

  Naučni skup INFOFEST
  Godina 2013
  Autori Zlatko Dejanović, Željko Džafić i Ratko Dejanović

  Agile metode I inženjering softverskih zahtjeva

  Naučni skup INFOFEST
  Godina 2012
  Autori Zdravko Kordić i Ratko Dejanović
  Strana od 87
  Strana do 96

  Uticaj performansi sistema na planiranje virtuelizacionih okruženja

  Naučni skup INFOTEH
  Godina 2012
  Autori Ognjen Joldžić, Zlatko Dejanović, Ratko Dejanović i Duško Bajić
  Strana od 838
  Strana do 842

  Uporedna analiza plarformi za virtuelizaciju

  Naučni skup XIX INFOFEST
  Godina 2012
  Autori Ratko Dejanović, Zlatko Dejanović, Ognjen Joldžić, Zdravko Kordić, D. Bajić i LJilja Šikman
  Strana od 149
  Strana do 160

  Razvoj Internet aplikacija za mobilne uređaje u 3G i WiFi okruženjima

  Naučni skup INFOFEST
  Godina 2011
  Autori Zlatko Dejanović, Daniel Kurtjak i Ratko Dejanović

  Agile dizajn test slučajeva Myersovim uzročno psljedničkim grafom.

  Naučni skup INFOFEST
  Godina 2011
  Autori Zdravko Kordić i Ratko Dejanović
  Strana od 101
  Strana do 107

  Halstead measures and cyclomatic complexity of Java, C, Python and basic source code – rules and tools

  Naučni skup ETRAN
  Godina 2011
  Autori Zoran Petković, LJubiša Preradović i Ratko Dejanović

  Modelovanje zagađenja vazduha lebdećim česticama do 10 µm sa meteorološkim parametrima.

  Naučni skup INFOFEST
  Godina 2010
  Autori P. Ilić, LJubiša Preradović, Ratko Dejanović, S. Marković i Z. Janjuš
  Strana od 289
  Strana do 297

  Benchmarking desktop virtuelnih mašina

  Naučni skup INFOFEST
  Godina 2010
  Autori Ratko Dejanović, Zlatko Dejanović i Ljubiša Preradović

  Benchmarking virtuelizacionih softvera VMWare Workstation i Virtualbox“, Infoteh-Jahorina

  Naučni skup INFOTEH
  Godina 2010
  Autori Ratko Dejanović i Zlatko Dejanović

  Razvoj kvaliteta i standardizacija u okviru e-učenja

  Naučni skup ICDQM
  Godina 2010
  Autori LJilja Šikman i Ratko Dejanović
  Strana od 553
  Strana do 559

  Vrednovanje performansi računara sa ASUS P5N-MX i P5G-MX matičnim pločama

  Naučni skup INFOTEH
  Godina 2010
  Autori Ratko Dejanović, Zdravko Kordić i Zlatko Dejanović
  Strana od 440
  Strana do 443

  Upotreba Faktorske analize pri monitoring zagađenja vazduha i meteorološkim parametrima

  Naučni skup ETRAN
  Godina 2010
  Autori P. Ilić, LJubiša Preradović, Ratko Dejanović, S. Marković i Z. Janjuš

  Identifikacija i procjena rizika sigurnosti informacionih resursa

  Naučni skup XIV Kongres JISA-DICG
  Godina 2009
  Autori Ratko Dejanović, Ljilja Šikman i Zdravko Kordić

  Benchmarking različitih operativnih sistema na istom hardveru

  Naučni skup INFOFEST
  Godina 2009
  Autori Ratko Dejanović i Zdravko Kordić
  Strana od 133
  Strana do 140

  Jedan model za ocjenu performansi realnih agent zasnovanih aplikacija

  Naučni skup ETRAN
  Godina 2008
  Autori Zdravko Kordić i Ratko Dejanović

  Softverske metrike za pogodnost održavanja softvera

  Naučni skup JISA-DICG
  Godina 2008
  Autori Ratko Dejanović i Zdravko Kordić

  Odbrana mreže pomoću javnih NDIS-a

  Naučni skup INFOTEH
  Godina 2007
  Autori Ratko Dejanović i B. Knežević
  Strana od 285
  Strana do 289

  Procjena rizika korištenjem kvalitetnog pristupa pomoću matrice predefinisanih vrijednosti i modifikovane metode za procjenu rizika

  Naučni skup INFOFEST
  Godina 2007
  Autori LJilja Šikman i Ratko Dejanović
  Strana od 233
  Strana do 238

  Različiti pristupi procjeni rizika po modifikovanoj kvalitativnoj metodi za procjenu rizika«.

  Naučni skup Međunarodni stručni skup Uloga i značaj nauke u savremenom društvu
  Godina 2007
  Autori LJilja Šikman i Ratko Dejanović
  Strana od 207
  Strana do 213

  Sovtverske metrike za kvalitet softvera

  Naučni skup ETRAN
  Godina 2007
  Autori Ratko Dejanović

  Skalabilnost agent-orijentisanih mrežnih aplikacija sa bežičnim segmentom mreže

  Naučni skup Međunarodni stručni skup Uloga i značaj nauke u savremenom drušvu
  Godina 2007
  Autori Zdravko Kordić i Ratko Dejanović
  Strana od 188
  Strana do 195

  Sovtverske metrike za pouzdanost softvera

  Naučni skup ETRAN
  Godina 2005
  Autori Ratko Dejanović

  Dizajniranje softverskih metrika

  Naučni skup Naučno stručni skup Informacione tehnologije-Žabljak
  Godina 2004
  Autori Ratko Dejanović

  Apstrakcije za dizajn aplikacija sa diskonekcijom

  Naučni skup SYM-OP-IS
  Godina 2003
  Autori Zdravko Kordić i Ratko Dejanović

  Predikcija broja linija izvornog koda iz funkcionalnih tačaka

  Naučni skup Podunavski naučni i kulturni skup
  Godina 2003
  Autori Ratko Dejanović i Zdravko Kordić

  Selekcija Softferskih metrika bazirana na teoriji informacija

  Naučni skup 5th Balkan Conference on Operational Research
  Godina 2000
  Autori Ratko Dejanović

  Predikcija programa sklonim greškama

  Naučni skup ETRAN
  Godina 1999
  Autori Ratko Dejanović i K. Bošnjak
  Strana od 42
  Strana do 44

  Redukcija softverskih metrika pomoću faktorske analize

  Naučni skup ETRAN
  Godina 1998
  Autori Ratko Dejanović

  Predviđnje broja linija izvornog koda za CLIPPER programe

  Naučni skup ETRAN
  Godina 1997
  Autori Ratko Dejanović

  Metrička analiza CLIPPER programa

  Naučni skup ETRAN
  Godina 1996
  Autori Ratko Dejanović

  Empirijska studija softverskih metrika u CLLIPER aplikacijama

  Naučni skup INFOFEST
  Godina 1995
  Autori Ratko Dejanović i K. Bošnjak

  CLIPPER Static Code Analyzer

  Naučni skup Workshop on Information Technologies, System Control and System Management, Novi Sad, Maj 1994
  Godina 1994
  Autori Ratko Dejanović

  Razvoj kompleksnih informacionih sistema

  Naučni skup Automatizacija informacionih sistema u državnim organima Republike Srpske, Banjaliuka, 1993
  Godina 1993
  Autori Slavko Marić, Ratko Dejanović i K. Bošnjak

  Pregled i analiza hardverskih , softverskih i kadrovskih resursa na užem području Banjaluke

  Naučni skup Automatizacija informcionih sistema u državnim organima Republike Srpske, Banjaluka, 1993
  Godina 1993
  Autori Ratko Dejanović, Slavko Marić i K. Bošnjak

  DSL/780 Digital Analog Simulator for VAX-11/780

  Naučni skup DECUS Europe Symposium
  Publikacija Proceedings of the Digital Equipment Computer Users Society
  Godina 1983
  Autori Ratko Dejanović i Slavko Marić
  Strana od 75
  Strana do 79

  DSL/780 Jezik za simulaciju kontinualnih sistema na računarima VAX 11/780

  Naučni skup JAHORINA 1983
  Publikacija JAHORINA 1983, Zbornik radova
  Godina 1983
  Autori Slavko Marić, Ratko Dejanović i Rajko Crnobrnja

  Automatsko generisanje podataka potrebnih za projektovanje, razvoj, proizvodnju i održavanje elektronskih uređaja”,

  Naučni skup V me|đnarodni simpozij Kompjuter na sveučilištu, Cavtat 1983.
  Godina 1983
  Autori K. Bošnjak, S. Širbegović, Ratko Dejanović i M. Komljenović
  Strana od 633
  Strana do 640

  Informacioni podsistem studentske službe”

  Naučni skup V međunarodni simpozij Kompjuter na sveučilištu, Cavtat 1983
  Godina 1983
  Autori Ratko Dejanović, K. Bošnjak, S. Širbegović i Dz. Medić
  Strana od 239
  Strana do 246

  Balansiranje montažne linije metodom PRPT

  Naučni skup SYM-OP-IS
  Godina 1983
  Autori M. Domazet, Ratko Dejanović i K. Bošnjak

  Simulacija montažne linije

  Naučni skup SYM-OP-IS ‘82
  Godina 1982
  Autori M. Domazet i Ratko Dejanović
  Strana od 89
  Strana do 96

  Vrednovanje algoritama za balansiranje montažnih linija.

  Naučni skup VI bosanskohercegovački simpozij iz informatike, Jahorina '82.
  Godina 1982
  Autori M. Domazet i Ratko Dejanović
  Strana od 272.1
  Strana do 272.7

  Termička analiza hibridnih mikroelektronskih kola pomoću računara

  Naučni skup III me|unarodni simpozij Kompjuter na sveučilištu, Cavtat, 1981.
  Godina 1981
  Autori S. Širbegović, K. Bošnjak i Ratko Dejanović
  Strana od 290.1
  Strana do 290.5

  Simulacija rada računarskog sistema

  Naučni skup SYM-OP-IS '81
  Godina 1981
  Autori Ratko Dejanović

  Mjerenje i analiza upotrebe računarskih resursa

  Naučni skup V bosanskohercegovački simpozij iz informatike, Jahorina ‘81.
  Godina 1981
  Autori Ratko Dejanović i K. Bošnjak

  Softverski monitor u procjenjivanju performansi računarakog sistema

  Naučni skup IV bosanskohercegovački simpozij iz informatike, Jahorina ‘80.
  Godina 1980
  Autori Ratko Dejanović i K. Bošnjak
  Strana od 129-1
  Strana do 129-8

  “Računski centar Univerziteta u Banjaluci”

  Naučni skup II Međunarodni simpozij Kompjuter na Sveućilištu
  Godina 1980
  Autori Krsto Bošnjak, Sedat Širbegović, Dževad Medić i Ratko Dejanović
  Strana od 5-38
  Strana do 5-40

  Primjena jezika ADSL/X u simulaciji sistema opisanih diferencijalnim jednačinama

  Naučni skup SYM-OP-IS ‘80
  Godina 1980
  Autori Ratko Dejanović, D. Novosel i K. Bošnjak
  Strana od 123
  Strana do 132

Knjige

  Informacione tehnologije za graditelje

  Izdavač Arhitektonsko-građevinski fakultet
  ISBN 978-99955-747-7-2
  Godina 2014
  Autori Ljubiša Preradović i Ratko Dejanović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 206

  Softverski inženjering, 2010

  Izdavač Arhitektonsko-građevinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-667-0-8
  Godina 2010
  Autori Ratko Dejanović i LJubiša Preradović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 222

  Informacione tehnologije - treće izdanje

  Izdavač Saobraćajni fakultet, Doboj
  ISBN 978-99955-36-17-6
  Godina 2009
  Autori Ratko Dejanović i LJubiša Preradović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 365

  Softverski inženjering, 2007

  Izdavač Elektrotehnički fakultet Banjaluka
  ISBN 978-99938-793-8-1
  Godina 2007
  Autori Ratko Dejanović i Ljubiša Preradović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 222

  Informacione tehnologije - drugo izdanje

  Izdavač Grafid, Banjaluka
  ISBN 99938-53-07-0
  Godina 2005
  Autori Ratko Dejanović i Ljubiša Preradović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 336

  Informacione tehnologije

  Izdavač BeL@Espero
  ISBN 99938-737-0-5
  Godina 2003
  Autori Ratko Dejanović i Ljubiša Preradović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 326

Projekti

Uvođenje i testiranje tehnologije za razvoj i implementaciju kontekstno svjesnih aplikacija i sistema za mobilne telefone

Cilj ovog je uvođenje i testiranje savremene tehnologije za razvoj i implementaciju kontekstno svjesnih aplikacija i sistema za mobilne telefone, sa mogućnošću provjere na pilot-tehnologiji. To je tehnologija za projektovanje i realizaciju sistema za kontekstno upravljanje u različitim primjenama pomoću inteligentnog mobilnog telefona kao univerzalnog uređaja...

Broj projekta 8300600
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni razvojni
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Zlatko Bundalo
Projektni tim Nikola Obradović, ma
prof. dr Ratko Dejanović
prof. dr Dušanka Bundalo
Zlatko Dejanović, ma
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.12.2018.
Završetak projekta 23.12.2019.
Vrijednost projekta 5170.0 BAM

Smjernice za optimizaciju IP mreža

Cilj projekta je optimizacija IP mreže i usluga koje ona pruža. Multiservisna konvergencija, rast broja pretplatnika kod provajdera, sve veći IP video saobraćaj, brza evolucija tehnologije, kao i očekivanje da se poveća vrijeme odziva kupcu stvara jedinstvene operativne izazove. U ovom novom okruženju, neophodno je da se proaktivno upravlja zdravljem mreže, u cilju optimizacije sposobnosti da se zadovolje promjene zahtjeva i obezbjedi pouzdan servis koji će spriječiti skupe prekide...

Broj projekta 8300598
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni razvojni
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Ratko Dejanović
Projektni tim Zlatko Dejanović, ma
prof. dr Zlatko Bundalo
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.12.2018.
Završetak projekta 01.12.2019.
Vrijednost projekta 3985.0 BAM