Navigacija

mr Draško Prtina

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18FM Fizikalna medicina
ISM07FM Fizikalna medicina
ISM07FMRR Fizikalna medicina i rehabilitacija u reumatologiji
ISS07FM Fizikalna medicina

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Frequency and degree of arm spasticity after stroke.

  Časopis AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA
  Godina 2014
  Autori Draško Prtina, Andrej Blagojević, Zoran Semiz i Daliborka Tadić
  Strana od 6
  Strana do 10

  Factors that influence the prediction of the Quality of Life with Multiple Sclerosis

  Časopis AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA
  Godina 2011
  Autori Daliborka Tadić, Vlado Đajić, Draško Prtina i Ljiljana Popović
  Strana od 29
  Strana do 36

  Functional outcome after thrombolytic therapy

  Časopis ACTA CLINICA CROATICA
  Godina 2010
  Autori Siniša Miljković, Draško Prtina, Tamara Žikić-Rabi, Zoran Vujković, Duško Račić, Vlado Đajić, A. Ješić, Milan Arbutina i Milorad Žikić
  Volumen 49
  Strana od 151
  Strana do 157

  Deep vein thrombosis in sub-acute stroce rehabilitation.

  Časopis Curr Top Neurol Psychiatr Relat Discip
  Godina 2010
  Autori Draško Prtina, Slavica Jandrić, Teodora Talić, Ljiljana Stojković-Topić i Snježana Novaković-Bursać
  Volumen 18
  Broj 3
  Strana od 21
  Strana do 26
  Veb adresa http://www.aktuelnosti.org/pdf/2011/

  Korelacija godina starosti i BMI kod bolesnika sa artrozom.(apstrakt)

  Časopis Balneoclimatologia
  Godina 2009
  Autori Slavica Jandrić, Rajka Sukalo, Draško Prtina i Ljiljana Petrović
  Volumen 33
  Broj 3
  Strana od 274
  Strana do 274

  Korelacija maksimalne nesposobnosti i psihičkih varijabli kod bolesnika sa hroničnim lumbalnim bolom.

  Časopis ACTA RHEUMATOLOGICA BELGRADENSIA
  Godina 2007
  Autori Slavica Jandrić, Stojanka Novaković, Jelena Bogdanic, Nataša Vajić i Draško Prtina
  Volumen 37
  Broj Sapl 1
  Strana od 103
  Strana do 104
  Veb adresa http://www.reumatologija.org.rs/

Radovi sa skupova

  Faktori koji utiču na predikciju elektromiografski verifikovanih lumbosakralnih radikulopatija

  Naučni skup Šesti međunarodni kongres “Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Draško Prtina, Daliborka Tadić i Alma Prtina
  Strana od 288
  Strana do 291

  Značaj dete kcije ekstra kranija lne stenoze karotida nakon moždanog udara.

  Naučni skup 4. Kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Banjaluka, 19-22. septembar 2012. Banjaluka: 2012
  Publikacija Zbornik radova 4. Kongresa fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Banjaluka, 19-22. septembar 2012. Banjaluka: Udruženje fizijatara Republike Srpske, 2012.
  Godina 2012
  Autori Draško Prtina, Slavica Jandrić, Teodora Talić i Vojo Buzadžija
  Strana od 313

  Procjena specifičnosti i senzitivnosti klinič kih testova kroz elektrofiziološ ku dijagnozu iscihialgije.

  Naučni skup 4. Kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Banjaluka, 19-22. septembar 2012. Banjaluka: Udruženje fizijatara Republike Srpske, 2012
  Publikacija Zbornik radova 4. Kongresa fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Banjaluka, 19-22. septembar 2012. Banjaluka: Udruženje fizijatara Republike Srpske, 2012
  Godina 2012
  Autori Draško Prtina, Slavica Jandrić i Biljana Prpić
  Strana od 483

  Frequency of VB at congenital hypoplasia a. vertebralis

  Naučni skup 19th World Congress of Neurology
  Godina 2009
  Autori Vlado Đajić, Daliborka Tadić, Milan Arbutina, Nataša Petrović, L. Popović, Draško Prtina i Milorad Vujnić

  Carpal tunnel syndrom and diabetes mellitus.

  Naučni skup The second congress of physical and rehabilitation doctors from Bosnia and Herzegovina with international participants, Fojnica, November, 2007
  Publikacija Proceedings the second congress of physical and rehabilitation doctors from Bosnia and Herzegovina with international participants, Fojnica, November, 2007
  Godina 2007
  Autori Draško Prtina, Slavica Jandrić, Dobrinka Živanić, Teodora Talić i Biljana Majstorović
  Strana od 93

  Correlation between pain intensity and duration of discomfort in patients with chronic low back pain.

  Naučni skup The second congress of physical and rehabilitation doctors from Bosnia and Herzegovina with international participants, Fojnica, November, 2007
  Publikacija Proceedings the second congress of physical and rehabilitation doctors from Bosnia and Herzegovina with international participants, Fojnica, November, 2007
  Godina 2007
  Autori Slavica Jandrić, Stojanka Novaković, Jelena Bogdanic, Nataša Vajić, Draško Prtina i Ešref Bećirević
  Strana od 97

  Uloga color doppler dijagnostike u toku artroplastike kuka i koljena.

  Naučni skup Prvi kongres fizijatara Crne Gore, 2007. Igalo, Crna Gora, Udruženje fizijatara Crne Gore, Institut „Dr Simo Milošević“, Igalo, juli 11-15, 2007.
  Publikacija Zbornik radova Prvi kongres fizijatara Crne Gore, 2007. Igalo, Crna Gora, Udruženje fizijatara Crne Gore, Institut „Dr Simo Milošević“, Igalo, juli 11-15, 2007.
  Godina 2007
  Autori Draško Prtina, Slavica Jandrić, Dobrinka Živanić, Slavko Manojlović i Siniša Bijeljac
  Strana od 116
  Strana do 117

  Korelacija maksimalne nesposobnosti i BMI kod bolesnika sa hroničnim lumbalnim sindromom.(In extenso)

  Naučni skup Prvi kongres fizijatara Crne Gore, 2007. Igalo, Crna Gora
  Publikacija Zbornik radova Prvi kongres fizijatara Crne Gore, 2007. Igalo, Crna Gora, Udruženje fizijatara Crne Gore, Institut „Dr Simo Milošević“, Igalo, juli 11-15, 2007
  Godina 2007
  Autori Slavica Jandrić, Stojanka Novaković, Jelena Bogdanic, Nataša Vajić, Draško Prtina i Ešref Bećirević
  Strana od 52
  Strana do 58

  Uticaj hiperbarične okigenoterapije na dinamiku nivoa glukoze u krvi

  Naučni skup Prvi kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Scr Med 2007;1(1)
  Godina 2007
  Autori Alma Prtina, Draško Prtina, S Gajić, Nikola Bajić, Đorđe Čejić, Tatjana Milivojac i Milorad Vujnić

  Funkcionalni ishod kod djece sa suprakondilarnim prelomom humerusa.

  Naučni skup 6 kongres fizijatara Srbije i Crne Gore, 2006. Vrnjačka Banja, (Srbija), Udruženje fizijatara Srbije i Crne Gore, Vrnjačka Banja, novembar 01-04, 2006
  Publikacija Zbornik radova 6 kongres fizijatara Srbije i Crne Gore, 2006. Vrnjačka Banja, (Srbija), Udruženje fizijatara Srbije i Crne Gore, Vrnjačka Banja, novembar 01-04, 2006
  Godina 2006
  Autori Slavica Jandrić, Draško Prtina, Branislava Marjanović i Ešref Bećirević
  Strana od 192
  Strana do 193

  Correlation between duration of diabetes mellitus and severity of diabetic polyneuropathy.

  Naučni skup 15th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicne, 44th Congreso Nacional de la sociedad Espanola de Rehabilitacion y Medicina Fisica, Madrid, Spain, may 16-20 2006
  Publikacija Abstract book, 15th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicne, 44th Congreso Nacional de la sociedad Espanola de Rehabilitacion y Medicina Fisica, Madrid, Spain, may 16-20 2006
  Godina 2006
  Autori Draško Prtina, Teodora Talić, Dobrinka Živanić, Ljiljana Stojković-Topić i Slavica Jandrić
  Strana od 296

  Early patient outcome after total hip arthroplasty.

  Naučni skup 15th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicne, 44th Congreso Nacional de la sociedad Espanola de Rehabilitacion y Medicina Fisica, Madrid, Spain, may 16-20 2006
  Publikacija Abstract book, 15th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicne, 44th Congreso Nacional de la sociedad Espanola de Rehabilitacion y Medicina Fisica, Madrid, Spain, may 16-20 2006
  Godina 2006
  Autori Slavica Jandrić, Tatjana Nožica-Radulović, Draško Prtina i Goran Spasojević
  Strana od 372

  FIZIKALNA TERAPIJA KONTRAKTURA LAKTA

  Naučni skup V Fizijatrijski dani SiCG
  Godina 2006
  Autori Slavica Jandrić, Draško Prtina, Goran Talić i Goran Spasojević
  Strana od 30

  Terapijski efekat fizikalnih procedura na kontrakture koljena.

  Naučni skup V Fizijatrijski dani Srbije i Crne Gore, Igalo, 9-12.3.2006, Udruženje fizijatara Srbije i Crne Gore i Institut „Dr Simo Milošević“, Igalo, 2006
  Publikacija Zbornik radova V Fizijatrijski dani Srbije i Crne Gore, Igalo, 9-12.3.2006, Udruženje fizijatara Srbije i Crne Gore i Institut „Dr Simo Milošević“, Igalo, 2006.
  Godina 2006
  Autori Draško Prtina i Slavica Jandrić
  Strana od 31
  Strana do 32

  Fizikalna terapija posttraumatskih kontraktura lakta.

  Naučni skup V Fizijatrijski dani Srbije i Crne Gore, 2006. Igalo, Crna Gora,
  Publikacija Zbornik radova V Fizijatrijski dani Srbije i Crne Gore, 2006. Igalo, Crna Gora, Udruženje fizijatara Crne Gore, Institut „Dr Simo Milošević“, Igalo,mart 9-12, 2006
  Godina 2006
  Autori Slavica Jandrić, Draško Prtina, Goran Talić i Goran Spasojević
  Strana od 30
  Strana do 31