Navigacija

Svjetlana Ćoralić

051/464-628
lokal 111

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Fitocenološke i florističke karakteristike šume bukve, jele i smrče (Piceo-Fago-Abietetum Čolić 1965.) na planini Lisina

  Časopis Šumarstvo
  Godina 2017
  Autori Eremija Saša, Rade Cvjetićanin, Marijana Kapović Solomun, Zoran Miletić i Svjetlana Ćoralić
  Volumen Januar - Jun
  Broj 1-2
  Strana od 77
  Strana do 92
  Veb adresa http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=480&Itemid=30

Radovi sa skupova

  ACHIEVEMENT OF LAND DEGRADATION NEUTRALITY IN THE REPUBLIC OF SRPSKA (BOSNIA AND HERZEGOVINA) BY 2030

  Naučni skup FORSD International Scientific Conference “Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry”
  Publikacija Book of Abstracts International Scientific Conference “Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry”
  Godina 2017
  Autori Marijana Kapović, Mihajlo Marković, Svjetlana Ćoralić, Milan Šipka i Mladen Babić
  Strana od 15
  Strana do 16
  Veb adresa http://sf.unibl.org/index.php/cyr/publikacije/zbornici/zb-rni-forsd-conference-2017

  SOIL FERTILITY STATUS AT THE A.D. "NAPREDAK" PELAGIĆEVO

  Naučni skup NSoil 2017 2nd International and l4ft National Congress of Soil Science Society of Serbia
  Publikacija BOOK OF ABSTRACTS NSoil 2017 2nd International and l4ft National Congress of Soil Science Society of Serbia
  Godina 2017
  Autori Mihajlo Marković, Milan Šipka, Mladen Babić, Marijana Kapović i Svjetlana Ćoralić
  Strana od 36
  Strana do 36

  Climate characteristics of Mountain Beech forests belt (Fagetum montanum illyricum) on Manjača

  Naučni skup First International Forestry Student Conference
  Godina 2015
  Autori Saša Eremija, Marijana Kapović i Svjetlana Ćoralić
  Strana od 12
  Strana do 12

Projekti

"Podrška odlučivanju o uvođenju i širenju primjene održivog upravljanja zemljištem"

Cilj projekta je doprinjeti postizanju globalnih ekoloških i razvojnih ciljeva (GCP/GLO/337/GFF), borbi protiv dezertifikacije, degradacije zemljišta i suše (DLDD) kroz širenje mjera održivog upravljanja zemljištem (SLM) na osnovu konkretnih rezultata i informacija za donosioce odluka, a samim tim i povećanja mjera, dobara i usluga ekosistema i poboljšanja sigurnosti hrane i efikasne upotrebe prirodnih resursa u Bosni i Hercegovini (BIH).

Broj projekta 8301066
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni razvojni
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Mihajlo Marković
Projektni tim prof. dr Goran Trbić
prof. dr Danijela Kondić
prof. dr Marijana Kapović Solomun
prof. dr Čedomir Crnogorac
Milan Šipka, ma
prof. dr Ilija Komljenović
prof. dr Dane Marčeta
Svjetlana Ćoralić
prof. dr Novo Pržulj
prof. dr Dušica Pešević
Mirjana Marković, ma
prof. dr Zlatan Kovačević
Mladen Babić
Finansijer Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda"FAO"
Početak realizacije 01.12.2017.
Završetak projekta 01.04.2018.
Vrijednost projekta 97825.0 BAM