Navigacija

Ivana Maksimović

Projekti

Primjena zeolita obogaćenog mikro i makro nutrijentima u sprečavanju abiotičkog stresa izazvanog sušom

Svrha ovog istraživanja je dokazivanje očekivanih rezultata kod uzgoja paradajza, da zeolit može doprinijeti efikasnom prevazilaženju poteškoća sa sušom, bez gubitka kvaliteta i prinosa usljed nedostatka mikro i makro nutrijenata što će dati nemjerljiv doprinos u poljoprivrednoj proizvodnji. Osim toga, svrha primjene ovakvih ekonomski isplativih, pristupačnih i ekološki neinvazivnih sredstava je zasigurno pomjeranje granica u dostignućima prirodnih i poljoprivrednih nauka...

Broj projekta 1250104
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac dr Ivana Koleška
Projektni tim prof. dr Biljana Kukavica
Biljana Kiprovski
dr Senad Murtić
prof. dr Vida Todorović
doc. dr Dino Hasanagić
Ivana Maksimović
prof. dr Rodoljub Oljača
Jovana Mićić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.02.2019.
Završetak projekta 12.04.2022.
Vrijednost projekta 24700.0 BAM

Evaluacija kvaliteta srijemuša, kao genetičkogresursa, sa različitih lokaliteta u Republici Srpskoj

Cilj ovog projekta je izučavanje odabranih karakteristika srijemuša da bi se dobila pouzdana, naučna osnova o njegovoj hranljivoj, ljekovitoj i zaštitnoj ulozi, rasprostranjenju i značaju njegovih populacija kao i mogućih kvalitativnih i kvantitativnih razlika u istraživanim osobinama između ispitivanih lokaliteta...

Broj projekta 1251503
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Vida Todorović
Projektni tim Biljana Kiprovski
Nikolina Đekić
dr Senad Murtić
dr Ivana Koleška
Ivana Maksimović
prof. dr Rodoljub Oljača
doc. dr Marina Antić
doc. dr Mirela Kajkut Zeljković
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2019.
Završetak projekta 31.03.2020.
Vrijednost projekta 20305.0 BAM

Primjena citokinina u svrhu smanjenja posljedica stresa izazvanih zaslanjivanjem zemljišnog supstrata

Da bismo dobili potpunu sliku o procesima koji dešavaju u biljci tokom tretmana, istraživanja će se obaviti kako na biohemijskim i fiziološkim analizama, tako i na analizama morfologije. Od biohemijskih analiza radiće se enzimski i neenzimski antioksidansi. Antioksidansi su jedinjenja različite prirode koja se stvaraju u biljci, koja imaju sposobnost da neutrališu negativno delovanje slobodnih radikala koji se javljaju tokom izloženosti biljke stresu...

Broj projekta 0830103
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Vida Todorović
Projektni tim dr Ivana Koleška
dr Borut Bosančić
doc. dr Sanda Stanivuković
Biljana Kiprovski
dr Senad Murtić
prof. dr Rodoljub Oljača
Nikolina Đekić
Milan Borišev
Ivana Maksimović
prof. dr Svjetlana Zeljković
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 31.01.2016.
Završetak projekta 20.03.2018.
Vrijednost projekta 23700.0 BAM