Навигација

Конкурс за упис

Конкурс за упис расписује се на основу одлуке Владе Републике Српске о броју студената за упис на прву годину студија првог и другог циклуса у одговарајућој академској години на јавним високошколским установама, као и одлуке Сената Универзитета у Бањој Луци за упис студената у прву годину трећег циклуса.

За упис на студијске програме прве године првог циклуса студија могу конкурисати кандидати који имају завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.

На студијске програме другог циклуса студија могу се уписати кандидати који су на академским студијама првог циклуса стекли најмање 180 ECTS бодова, односно 240 ECTS бодова, с тим да чланице Универзитета могу својим правилима студирања дефинисати додатне услове за упис на трећи циклус студија.

У прву годину трећег циклуса студија може се уписати лице:

 1. које има завршене одговарајуће студије првог и другог циклуса или интегрисане студије, утврђене студијским програмом трећег циклуса студија и са оствареном најмањом просјечном оцјеном 8,00 и на првом и на другом циклусу студија, или
 2. које има академски степен магистра наука/умјетности из одговарајуће научне/умјетничке области, утврђен студијским програмом трећег циклуса студија, и са оствареном најмањом просјечном оцјеном 8,00 на дипломским студијама, или
 3. коме је извршено вредновање раније стечене квалификације у складу са општим актима Универзитета којима се уређује признавање стечених образовних квалификација.

Детаљнији услови уписа регулисани су Правилима студирања на првом и другом циклусу студија, као и Правилима студирања на трећем циклусу студија.

Конкурс садржи: број студената који се уписују на одређене студијске програме, услове за упис, мјерила за бодовање  кандидата, поступак спровођења конкурса, рокове за пријаву кандидата, тачно вријеме полагања пријемног испита, као и рокове за објаву резултата и упис примљених кандидата, податке о висини школарине коју плаћају студенти чије се студирање не финансира из буџета, звање које се стиче завршетком студијског програма, те остале одредбе.

Конкурс за упис у академску 2024/2025. биће објављен 12. 6. 2024. године на веб-страници Универзитета, www.unibl.org, као и у дневним листовима „Еуроблицˮ и „Глас Српскеˮ.

Конкурс за упис


Пријава кандидата за упис

Приликом пријаве на први циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедеће документе, и то:

 1. извод из матичне књиге рођених;
 2. увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
 3. оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригиналну диплому о положеном матурском, односно завршном испиту (или овјерена копија уколико кандидати конкуришу на два или више студијских програма);
 4. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности;
 5. љекарско увјерење приликом пријаве на Универзитет у Бањој Луци, подносе кандидати: 
  за Факултет безбједносних наука и Факултет физичког васпитања и спорта издато од стране регистроване здравствене установе  (Медицински специјалистички центар Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, ул. Булевар војводе Петра Бојовића 1А, Бања Лука /IV павиљон Студентског центра у Студентском граду, Кампус Универзитета у Бањој Луци/, број телефона: 051/301-324, радним данима 08.00-16.00 часова);
 6. за Факултет безбједносних наука Универзитет у Бањој Луци, поред љекарског увјерења, потребно је доставити и увјерење да се против кандидата не води кривични поступак.