Navigacija
Viber

POLAGANJE KLJUČNOG ISPITA

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

POLAGANJE KLJUČNOG ISPITA

Poslije januarskih praznika univerziteti u Banjoj Luci i Istočnom Sarajevu započeće intenzivne pripreme na sveobuhvatnom sprovođenju reformskih zadataka i ciljeva koji bi trebalo da se okončaju do 2010. godine.

Poslije toga, univerziteti u Republici Srpskoj proći će međunarodnu akreditaciju, koja je neophodna za ulazak u jedinstveni akademski evropski prostor.

Na Univerzitetu u Banjoj Luci u novembru su osnovane radne grupe koje će zajedno sa fakultetima da pripreme koncepte za uvođenje kreditnog sistema bodovanja predviđenog Bolonjskom deklaracijom, zatim za usvajanje novih nastavnih planova i programa fakulteta i za analizu stanja na Univerzitetu sa stanovišta ispunjavanja uslova za dobijanje pozitivne ocjene kao uslova za akreditovanje.

Ova radna grupa treba da predloži i konkretne mjere aktivnosti koje moraju da se urade u naredne tri godine do zvaničnog akreditovanja.

Model integrisanog univerziteta republičko Ministarstvo prosvjete i kulture planiralo je da završi do maja ove godine, a u međuvremenu na ovu temu održaće se nekoliko javnih skupova, na kojima će učestvovati stručnjaci iz visokog obrazovanja, ali i drugih društvenih oblasti.

Prema ranijim najavama rektora banjolučkog Univeztiteta Stanka Stanića, poslije integracije, Univerzitet u Banjoj Luci neće se podijeliti na mnogo, već svega nekoliko univerziteta, po principu strukovnih jedinica.

Model integrisanog univeziteta planirano je da se ostvari do 15. jula, poslije toga, fakulteti bi izgubili status pravnih subjekata. Finansijsko poslovanje obavljaće se preko glanog računa Univerziteta, u okviru kojeg će posjedovati transakcioni računi fakulteta i instituta u istoj banci u kojoj je otvoren glavni račun. Na taj način stvoriće se jasan pregled finansijskog poslovanja, broja zaposlenih i prometa novca, i izbjeći problemi koji su se javljali protekle i prethodnih godina.

Na Univerzitetu Istočno Sarajevo u vezi sa ispunjenjem uslova za dobijanje akreditacije takođe je održan kolegijum dekana, na kojem je dogovoreno da svi fakulteti dostave prijedloge potrebnih mjera za sticanje uslova.

- Očekujem do kraja januara da ćemo iamti napismeno sve prijedloge potrebnih aktivnosti na nivou Univerziteta, kao i projektnu dokumentaciju kapitalnih ulaganja u visokoškolske ustanove. U pojedinim gradovima u kojima postoje naši fakulteti u toku su već određene sanacije na zgradama. Ove poslove podržaće Vlada Republike Srpske i u tu svrhu utrošiće se dio novca dobijenog od prodaje "Telekoma Srpske" - istakao je Mitar Novaković.

Nastavni planovi treba da se preorjentišu u što fleksibilnije, sa većim brojem izbornih predmeta, većim brojem stručne prakse i seminara. Umjesto dosadašnjih brojnih činjenica, nastavni planovi uradiće se tako da vode studenta do sposobnosti, umjesto učenja mnogobrojnih podataka.

IZDAVAČKA DJELATNOST

U dosadašnjoj organizaciji univeziteta izdavačka djelatnost bila je isključivo u nadležnosti fakulteta. Po modelu integrisanog univerziteta ova djelatnost će se centralizovati i na taj način će se zadaci iz ove oblasti racionalnije obavljati. U planu je i osnivanje bibliotekarskog univerzitetskog knjižnog fonda, koji će biti distribuisan po bibliotekama fakulteta.

NOVI SISTEM

Univerziteti u Banjoj Luci i Istočnom Sarajevu zatražiće od dekana visokoškolskih ustanova da se uokvire u zakon i pravilnik o normativima i da od svojih nastavnika i asistenata zatraže da poštuju nova pravila rada. Ovdje se prije svega misli na angažovanje profesora na državnim i privatnim fakultetima. Oni će morati da se opredijele na kojoj visokoškolskoj ustanovi će da rade jer novi sistem obrazovanja traži i veće angažovanje profesora u nastavi, praktičnom radu i vježbama.