Navigacija
Viber

SENAT BEZ DEKANA

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte
NASTAVLJA SE RASPRAVA 0 PRIJEDLOGU STATUTA BANJOLUČKOG UNIVERZITETA SENAT BEZ DEKANA Organi Univerziteta su Senat, Upravni odbor i rektor. Fakulteti prelaze u ooganizacione jedinice koje gube status pravnih lica Prijedlog Statuta banjolučkog Univerziteta juče je razmatran na Nastavno-naučnom vijeću, međutim, njegovo usvajanje uslijediće poslije dorade i izmjena pojedinih članova. Sljedeće sedmice rektor Stanko Stanić zakazaće novu sjednicu, na kojoj će se pronaći racionalna rješenja u vezi sa sastavom Senata, koji je ujedno i najviše akademsko tijelo Univerziteta. Pored Senata, organe Univerziteta čine Upravni odbor i organ upravljanja Univerzitetom - rektor. Usvajanjem ovog dokumenta gotovo u potpunosti se mijenja upravljačka struktura Univerziteta. Organizacione jedinice Univerziteta, današnji fakulteti, donosiće odluke na svojim vijećima,dok će se u sastavu Upravnog odbora Univerziteta nalaziti 11 članova, od kojih su četiri predstavnika Vlade Republike Srpske, pet predstavnika iz reda akademskog osoblja i po jedan predstavnik iz reda neakademskog osoblja i studenata. Inicijativa Studentske organizacije banjolučkog Univerziteta da u Upravnom odboru budu dva predstavnika iz reda studenata nije uvažena. Međutim, rektor je predložio da se njihovo učešće poveća u Senatu sa 15 na 25 odsto. 0 ovom prijedlogu dekani će se izjasnita na narednoj sjednici, kada se bude utvrđivao sastav Senata. Ono što je sigurno, u sastavu Senata neće se nalaziti dekani. Prijedlog dekana Filozofskog fakulteta Drage Brankovića da Upravni odbor Univerziteta može da radi i donosi odluke samo ukoliko je prisutan po najmanje jedan predstavnik iz svakog reda njegove strukture je uvažen i biće uvršćen u član Statuta koji definiše da Upravni odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja svojih članova. Finansijski plan Univerziteta donosi Upravni odbor na prijedlog rektora i obavlja nadzor nad njegovom realizacijom. Članovi Upravnog odbora i sekretar dobijaće naknadu za svoj rad, samo ukoliko prisustvuju sjednicama Upravnog odbora. Rektor Stanko Stanić istakao je da će broj i djelokrug rada organizadionih jedinica današnjih fakulteta biti u nadležnosti Univerziteta, a ne ministarstva, Vlade i Narodne skupštine Republike Srpske, što je bilo u prethodnom slučaju. - Univerzitet će sam da odlučuje o grupisanju studijskih odsjeka u fakultete, tako da se neće morati pisati elaborati i upućivati Vladi - naglasio je Stanić. Univerzitet je organizovan tako da integriše više organizacionih jedinica koje čine cjelovitost rada Univerziteta, dok će one ujedno i da izgube status pravnih lica. U sastavu organizacionih jedinica Univerziteta mogu da postoje podorganizacione jedinice, među kojima su odsjeci, centri, zavodi, katedre i instituti. Organizacione jedinice Univerziteta koristiće pečat Univerziteta dopunjen svojim nazivom. Način upotrebe pečata odrediće rektor. Univerzitet u Istočnom Sarajevu Prijedlog Statuta, koji je isti kao i banjolučki, razmatraće u ponedjeljak. NOVAC Organizacione jedinice, današnji fakulteti, raspolagaće sredstvima ostvarenim naučnoistraživačkim radom, po osnovu projekata i ostalim sredstvima koja ostvare sopstvenim radom u skladu sa odobrenim planom. Iz sredstava koje ubire Univerzitet pomagaće se organizacione jedinice koje budu imale slabiji priliv novca. Ž. BAŠIĆ