Navigacija
Viber

Konkurs za upis studenata na postdiplomske studije

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci
KONKURS za upis studenata na postdiplomske studije, odnosno stepen II ciklusa studija na studijske programe fakulteta/akademije Univerziteta u Banjoj Luci u školskoj 2007/2008. godini

Red. broj Fakultet/akademija Studijski program/odsjek Vrsta studija
1.      Akademija umjetnosti muzičke umjetnosti postdiplomske studije
likovne umjetnosti postdiplomske studije
dramske umjetnosti postdiplomske studije
2.      Arhitektonsko-građevinski fakultet arhitekture postdiplomske studije
građevine postdiplomske studije
3.      Ekonomski fakultet Svjetska trgovina i evropska unija postdiplomske studije
Finansijaki menadžment postdiplomske studije
Menadžment poslovnih sistema postdiplomske studije
Preduzetništvo informacionog društva postdiplomske studije
4.      Elektrotehnički fakultet Informacione tehnologije stepen II ciklusa studija
Računarski inžinjering stepen II ciklusa studija
Elektronika stepen II ciklusa studija
Telekomunikacije stepen II ciklusa studija
Automatika stepen II ciklusa studija
Signali i sistemi stepen II ciklusa studija
Elektroenergetika stepen II ciklusa studija
5.      Mašinski fakultet Proizvodno mašinstvo postdiplomske studije
Energetsko mašinstvo postdiplomske studije
Zaštita na radu postdiplomske studije
Inžinjerstvo i menadžment postdiplomske studije
6.      Medicinski fakultet Medicina postdiplomske studije
Stomatologija postdiplomske studije
Farmacija postdiplomske studije
7.      Poljoprivredni fakultet Biljna proizvodnja stepen II ciklusa studija
Animalna proizvodnja stepen II ciklusa studija
Agrarna ekonomija stepen II ciklusa studija
8.      Pravni fakultet   postdiplomske studije
9.      Prirodno-matematički fakultet Biologija postdiplomske studije
Fizika postdiplomske studije
Matematika i informatika postdiplomske studije
Hemija postdiplomske studije
Geografija postdiplomske studije
10.  Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Osnovni studij postdiplomske studije
11.  Tehnološki fakultet Hemijsko-tehnološki postdiplomske studije
Biološko prehrambeni postdiplomske studije


1. OPŠTE ODREDBE

•  Pravo prijave na Konkurs za upis na studijske programe stepena II ciklusa studija, imaju kandidati sa završenim stepenom I ciklusa studija, odnosno sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova i koji su stekli diplomu iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti.

Pravo na konkurs za upis na postdiplomske studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama i koji su stekli diplomu iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti.

•  Kandidat za upis mora imati aktivno znanje jednog svjetskog jezika.

•  Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i priložiti dokumenta predviđena konkursom.

2. KONKURSNI ROKOVI

Upisni rok: (1) prijavljivanje kandidata počinje 16.11.2007. godine, a završava se 23.11.2007. godine (prijem dokumenata vrši se svaki dan na pripadajućem fakultetu/akademiji); (2) upis primljenih kandidata počinje 26.11.2007. godine, a završava se 30.11.2007. godine.

3. OSTALE ODREDBE

•  Kandidati koji su završili stepen I ciklusa studija, stiču pravo za upis na konkurentskoj osnovi u skladu sa ECTS sistemom, studijskim programom (180 ECTS bodova - 240 ECTS bodova, i brojem semestara provedenim na stepenu I ciklusa studija (6 - 8 semestara).

•  Kandidati koji su završili osnovni studij, stiču pravo za upis na konkurentskoj osnovi u skladu sa rezultatima postignutim na osnovnim studijama.

•  Visina školarine utvrđuje se na osnou vrste postdiplomskih studijskih programa, odnosno odsjeka, smjera, broja upisanih kandidata - troškova organizovanja i izvođenja ovih studija.

•  Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i priložiti slijedeća dokumenta i to: (1) izvod iz matične knjige rođenih; (2) original diplomu stepena I ciklusa studija (dodatak diplomi), odnosno original diplomu osnovnih studija.

•  Studenti zaključuju sa Univerzitetom ugovor o studiranju, kojim se bliže utvrđuju njihova prava i obaveze.

•  Strani državljani imaju pravo upisa na ove oblike studija pod jednakim uslovima kao i državljani Republike Srpske, uz status studenta koji posebno plaća školarinu.