Navigacija
Viber

Javni konkurs za izbor rektora Univerziteta u Banjoj Luci

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci


I
Senat Univerziteta u Banjoj Luci bira rektora.


II
Mandat
Rektor se bira na period od četiri godine.


III
Opšti uslovi:
 1. da je kandidat za izbor rektora državljanin BiH;
 2. da prijavljeni kandidat nije pravosnažnom presudom osuđen za krivično djelo protiv službene dužnosti ili krivično djelo protiv sigurnosti pravnog saobraćaja;
 3. da prijavljeni kandidat nije otpušten iz državne službe ili ustanove visokog obrazovanja u Republici Srpskoj u posljednje tri godine od dana objavljivanja konkursa;
 4. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje dužnosti rektora;
 5. da nema smetnji iz član IX 1. Ustava BiH.

IV
Posebni uslovi:
 1. prijavljeni kandidat mora biti u zvanju redovnog profesora;
 2. prijavljeni kandidat mora biti u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu u Banjoj Luci na dan raspisivanja konkursa.

V
Prijavljeni kandidat za izbor rektora mora uz prijavu priložiti biografiju i Prijedlog programa rada u mandatnom periodu.


VI
Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
 1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
 2. Izvod iz matične knjige rođenih;
 3. Ovjerenu kopiju lične karte;
 4. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci);
 5. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca);
 6. Ovjerenu kopiju diplome;
 7. Odluku o izboru u zvanje redovnog profesora;
 8. Biografiju o kretanju u službi;
 9. Prijedlog programa rada;
 10. Izjavu da nisu otpuštani s posla zbog izrečene disciplinske mjere;
 11. Izjavu da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji;
 12. Druge dokaze kojima se potvrđuju stručna znanja i sposobnosti.

Dokazi (dokumenta) dostavljaju se u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.
   
VII
Rok za podnošenje prijava je deset dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka
sa naznakom - „Konkursnoj komisiji za izbor rektora Univerziteta u Banjoj Luci“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

VIII
Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na web stranici Univerziteta www.unibl.org


PREDSJEDAVAJUĆI SENATA
R E K T O R: Prof. dr Stanko Stanić