Navigacija
Viber

Konkurs za izbor nastavnika i saradnika

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci

Broj: 01-2137/08
Dana, 23.06.2008.godine
 


K O N K U R S

I   ZA IZBOR NASTAVNIKA:

Na ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKOM FALULTETU,

za užu naučnu oblast, na predmetima:
1. Saobraćajnice 1 i Saobraćajnice 2– 1 izvršilac


Na EKONOMSKOM FALULTETU,

za nastavni predmet Međunarodni ekonomski odnosi, za užu nauču oblast:
Međunarodna ekonomija – 1 izvršilac

za nastavni predmet Finansijska tržišta, za užu naučnu oblast:
Računovodstvo i poslovne finansije – 1 izvršilac
 

Na ELEKTROTEHNIČKOM FALULTETU,

za užu nauču oblast:
Elektronika – 1 izvršilac
 

Na POLJOPRIVREDNOM FALULTETU

za užu naučnu oblasti Botanika , za nastavne predmete:
Osnove botanike i Sistematika poljoprivrednih i korovskih biljaka
     – 1 izvršilac

za užu naučnu oblasti Povrtarstvo, za nastavni predmet:
Povrtarstvo (na smjeru Hortikultura) – 1 izvršilac
 

Na FILOZOFSKOM  FALULTETU

Istorija političke i društvene filozofije – 1 izvršilac
za uže naučne oblasti:

Metodika nastave njemačkog jezika – 1 izvršilac
Engleski jezik – 1 izvršilac
Italijanska jezik – 1 izvršilac
Italijanska književnost – 1 izvršilac
 

Na FAKULTETU FIZIČKOG VASPITANJA I SPORTA:

na predmetu Košarka, uža naučna oblast:
Kolektivni sportovi – 1 izvršilac
 

II   ZA IZBOR SARADNIKA:

Na ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKOM FALULTETU,

za užu naučnu oblast, na predmetima:
1. Linearna algebra i analitička geometrija i Diferencijalni i integralni račun 3 – 1 izvršilac


Na EKONOMSKOM FALULTETU

za nastavni predmet Revizija, za užu naučnu oblast:
Računovodstvo i poslovne finansije – 1 izvršilac
 

Na PRAVNOM FALULTETU

za nastavni predmet Građansko pravo i Građansko procesno pravo, za užu naučnu oblasti:
Građansko pravo i Građansko procesno pravo – 1 izvršilac

Na TEHNOLOŠKOM FALULTETU,
za užu naučnu oblast:
Neorganska hemija – 1 izvršilac
 

Na FILOZOFSKOM  FALULTETU,

za uže naučne oblasti:
Likovno vaspitanje sa metodikom – 1 izvršilac
Engleski jezik – 3 izvršilac
 

Na FAKULTETU FIZIČKOG VASPITANJA I SPORTA:

za nastavni predmet Sportska gimnastika, za užu naučnu oblast:
Individualni sportovi – 1 izvršilac
na predmetu Košarka, uža naučna oblast:

Kolektivni sportovi – 1 izvršilac
 

Pod rimskim brojem I:

ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
izvod iz matične knjige rođenih,
dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),
kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 74. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Pod rimskim brojem II:

ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor ,
kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 74. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji,
izvod iz matične knjige rođenih.
 

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu: ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI FALULTET, Janjsenovačkih logoraša bb, 78000 Banja Luka, EKONOMSKI FALULTET, Majke Jugovića br.4, 78000 Banja Luka, ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET, Vase Butozan br.3, 78000 Banja Luka, POLJOPRIVREDNI FAKULTET, Univerzitetski grad, Bulevar Vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka, PRAVNI FALULTET, Stepe Stepanovića br.77, 78000 Banja luka, TEHNOLOŠKI FAKULTET, Stepe Stepanovića br.73, 78000 Banja Luka, FILOZOFSKI FAKULTET, Bana Lazarevića br.1, 78000 Banja Luka, FAKULTET FIZIČKOG VASPITANJA I SPORTA, Univerzitetski grad, Bulevar Vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka.
 


R E K T O R
Prof. dr Stanko Stanić