Navigacija
Viber

J A V N I K O N K U R S za izbor direktora menadžera Univerziteta u Banjoj Luci

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci
Republika Srpska
UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
Upravni odbor 
                                       
Broj: 05-2253/08
Dana, 01.07.2008. godine


Na osnovu člana 69. Zakona o visokom obrazovanja („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 85/06 i 30/07) i člana 2. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta  Univerziteta u Banjoj Luci, broj: 05-1999- II-3/08 od 18. 06.2008. godine, Upravni odbor Univerziteta r a s p i s u j e


J A V N I   K O N K U R S
za izbor direktora menadžera Univerziteta u Banjoj LuciI
    Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci bira direktora menadžera.

II
    Mandat
    Direktor menadžer se bira na period od četiri godine.

III
    Opšti uslovi:
 1. da je kandidat za izbor direktora menadžera državljanin BiH;
 2. da prijavljeni kandidat nije pravosnažnom presudom osuđen za krivično djelo protiv službene dužnosti ili krivično djelo protiv sigurnosti pravnog saobraćaja;
 3. da prijavljeni kandidat nije otpušten iz državne službe ili ustanove visokog obrazovanja u Republici Srpskoj u posljednje tri godine od dana objavljivanja konkursa;
 4. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje dužnosti direktora menadžera;
 5. da nema smetnji iz član IX 1. Ustava BiH.

IV
    Posebni uslovi:
 1. prijavljeni kandidat mora da posjeduje visoku stručnu spremu - ekonomskog smjera, sa najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

V
    Potrebna dokumentacija
     Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
 1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
 2. Izvod iz matične knjige rođenih;
 3. Ovjerenu kopiju lične karte;
 4. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca);
 5. Ovjerenu kopiju diplome;
 6. Biografiju o kretanju u službi;
 7. Izjavu da nisu otpuštani s posla zbog izrečene disciplinske mjere;
 8. Izjavu da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji;
 9. Druge dokaze kojima se potvrđuju stručna znanja i sposobnosti.

Dokazi (dokumenta) dostavljaju se u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

    VI
Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

VII
Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na web stranici Univerziteta www.unibl.org


PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Prof. dr Miroslav Grubačić, s.r.