Navigacija
Viber

Konkurs za izbor nastavnika i saradnika

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci

K O N K U R S 

I   ZA IZBOR NASTAVNIKA: 

Na AKADEMIJI UMJETNOSTI, uža umjetnička oblast:

 1. SNIMANJE (za nastavni predmet Kamera) – 1 izvršilac
 2. SNIMANJE (za nastavni predmet Snimanje i dizajn zvuka) – 1 izvršilac
 3. SNIMANJE (za nastavni predmet Fotografija) – 1 izvršilac
 4. ISTORIJA I TEORIJA FILMA I TEATRA (za nastavni predmet: Istorija svjetske drame i pozorišta) – 1 izvršilac
 5. SCENARIO (za nastavni predmet Filmski i TV scenario) – 1 izvršilac
 

Na PRAVNOM FAKULTETU, uže naučne oblasti:

 1. Ekonomija (za nastavni predmet Ekonomija) – 1 izvršilac
 2. Rimsko pravo i istorija prava i države (za nastavne predmete: Rimsko pravo, Opšta teorija države i prava, Nacionalna istorija države i prava) – 1 izvršilac
 3. Radno i socijano pravo (za nastavni predmet Pravno normiranje) – 1 izvršilac
 4. Građansko pravo (za nastavni predmet Porodično pravo) – 1 izvršilac
 5. Pravo Evropske unije (za nastavni predmet Pravo Evropske unije) – 1 izvršilac
 

II   ZA IZBOR SARADNIKA: 

Na AKADEMIJI UMJETNOSTI , uža umjetničke oblasti:

 1. GLUMA (za nastavni predmet: Scenski pokret) – 1 izvršilac
 2. DRAMATURGIJA (Pozorišna i radio dramaturgija) – 1 izvršilac
 3. SCENARIO (Filmski i TV scenario) – 1 izvršilac
 

Na PRAVNOM FAKULTETU, uže naučne oblasti:

 1. Ustavno pravo – 1 izvršilac
 2. Komparativna politika – 1 izvršilac
 3. Građansko pravo – 2 izvršioca
 4. Krivično pravo i Krivično procesno pravo – 2 izvršioca
 5. Međunarodno javno pravo – 1 izvršilac
 6. Međunarodno privatno pravo – 1 izvršilac
 7. Upravno pravo (opšti i posebni dio) – 1 izvršilac
 8. Upravni postupak i upravni spor i Posebni upravni postupci – 1 izvršilac
 9. Radno i socijalno pravo – 1 izvršilac
 10. Ekonomija – 1 izvršilac
 11. Finansijsko pravo – 1 izvršilac
 12. Rimsko pravo i istorija prava i države – 2 izvršioca
 13. Engleska pravna terminologija – 1 izvršilac
 

Na ŠUMARSKOM FAKULTETU na užoj naučnoj oblasti:

 1. Šumske kulture i plantaže – 1 izvršilac
 

Izbor u zvanje nastavnika i saradnika propisano je odredbama člana 78. i 91. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske ( Sl.gl.RS br.85/06,30/07).  

Za izbor akademskog osoblja u naučno-nastavna zvanja na uže naučne oblasti potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: 

Pod rimskim brojem I:

 • ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),
 • kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 74. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Pod rimskim brojem II:

 • ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor ,
 • kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 74. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji,
 • izvod iz matične knjige rođenih.
 

  Za izbor u umjetničko-nastavna zvanja na uže umjetičke oblasti potrebno je dostaviti sljedeće dokumente: 

-     ovjerenu fotokopiju diplome o završenom univerzitetskom stepenu najmanje prvog ciklusa, odnosno

        završenoj VSS,

-     izvod iz matične knjige rođenih,

-     biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje za koje se bira u

       skladu sa članom 74. odnosno 75. Zakona o visokom obrazovanju,

-     dokaz o prethodnom pedagoškom iskustvu (izboru u zvanje ako je ranije biran) 

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu: AKADEMIJA UMJETNOSTI, Bulevar Vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka; PRAVNI FAKULTET, Stepe Stepanović 77, 78000 Banja Luka, ŠUMARSKI FAKULTET, Stepe Stepanović 75, 78000 Banja Luka. 
 

           REKTOR
         Prof. dr Stanko Stanić