Navigacija
Viber

Konkurs za izbor nastavnika na Prirodno-matematičkom fakultetu

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci
1.    Uža naučna oblast Molekularna biologija, (predmet Molekularna biologija) – 1 izvršilac

Izbor u zvanje nastavnika i saradnika propisano je odredbama člana 78. i 91. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske.

Za izbor akademskog osoblja u naučno-nastavna zvanja na uže naučne oblasti potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Pod rimskim brojem I:
  • ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),
  • kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 74. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Pod rimskim brojem II:
  • ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor ,
  • kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 74. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji,
  • izvod iz matične knjige rođenih.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu: PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET, Mladena Stojanovića 2.


R E K T O R                                        
Prof. dr Stanko Stanić

Konkurs možete preuzeti u PDF frmatu