Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Patološka fiziologija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Naučno-nastavno vijeće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci na sjednici održanoj 14.12.2010., donijelo je odluku br. 0602-891/2010 kojom je formirana Komisija za pisanje izvještaja za izbor nastavnika Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci za užu naučnu oblast Patološka fiziologija u sljedećem sastavu:
1. Prof. dr Milenko Kulauzov, redovni profesor, uža naučna oblast Patološka fiziologija, Medicinski fakultet Novi Sad
2. Prof. dr Zoran Stošić, redovni profesor, uža naučna oblast Patološka fiziologija, Medicinski fakultet Novi Sad
3. Prof. dr Amela Matavulj, redovni profesor, uža naučna oblast Fiziologija,
Medicinski fakultet Banja Luka

Na raspisani konkurs Univerziteta u Banjoj Luci, koji je objavljen, 01.12.2010. godine u listu „Glas Srpske“ za izbor nastavnika u užu naučnu oblast Patološka fiziologija prijavila su se dva kandidata i to:

1. Doc. dr Nela Rašeta, uža naučna oblast Patološka fiziologija
2. Dr sc. med. Darko Golić

Nakon uvida u sve elemente sadržane u konkursnom materijalu navedenih kandidata, Komisija Naučno-nastavnom vijeću Medicinskog fakulteta i Senatu Univerziteta podnosi sljedeći

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Patološka fiziologija Nela Rašeta i Darko Golić.pdf