Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Medicina, Porodična medicina

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Na osnovu člana 52. i 138. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, te člana 4. i 5. Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici održanoj 10.02.2011. godine, donijelo je odluku br. 0602-125/2011 o obrazovanju Komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u akademska zvanja u sastavu:
1. Dr Gordana Tešanović, vanredni profesor, uža naučna oblast Porodična medicina, Medicinski fakultet Banja Luka
2. Dr Budimka Novaković, redovni profesor, uža naučna oblast Higijena, Medicinski fakultet Novi Sad
3. Dr Svjetlana Stoisavljević Šatara, redovni profesor, uža naučna oblast Farmakologija sa toksikologijom, Medicinski fakultet Banja Luka

Na rapisani Konkurs Univerziteta u Banjoj Luci objevljen u dnevnom listu ,,Glas Srpske" od 09.02.2011. godine za izbor saradnika za užu naučnu oblast Porodična medicina prijavila su se dva kandidata, i to:
1. Dr Brankica Marković, specijalista porodične medicine, zaposlena u JZU Dom zdravlja u Banjoj Luci
2. Dr Sanela Tepšić,  specijalista porodične medicine, zaposlena u JZU Dom zdravlja u Banjoj Luci

Nakon uvida u sve elemente sadržane u konkursnom materijalu navedenih kandidata, koji su relevantni za izbor, Komisija podnosi sljedeći
 

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Medicina, Porodična medicina Brankica Marković.pdf