Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Parodontologija i oralna medicina

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakuklteta, Univerziteta u Banjaluci je na sjednici održanoj 10.02.2011. godine donijelo odluku br. 0602-124/2011, kojom je imenovana Komisija za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u saradnika u sastavu:
1. Prof. dr Dragoslav Đukanović, redovni profesor, uža naučna oblast Parodontologija i oralna medicina, Medicinski fakultet Beograd, predsjednik
2. Prof. dr Slobodan Čupić, vanredni profesor, uža naučna oblast Ortopedija vilica, Medicinski fakultet Banja Luka, član
3. Prof. dr Jovan Vojinović, vanredni profesor, uža naučna oblast Dječija i preventivna stomatologija, Medicinski fakultet Banja Luka, član

za pisanje izveštaja za izbor saradnika za užu naučnu oblast Parodontologija i oralna medicina, po raspisanom konkursu objavljenom u dnevnom listu ''Glas Srpske'' od 09.02.2011. godine.
Na konkurs se prijavio samo jedan kandidat: dr sc. dr stom. Verica Pavlić
Nakon detaljnog uvida i analize dokumentacije prijavljenog kandidata, dostavljene uz prijavu na konkurs, Komisija podnosi Nastavno-naučnom vijeću Medicinskog fakuklteta Univerziteta u Banjaluci sljedeći:
 

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Parodontologija i oralna medicina Verica Pavlić.pdf