Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Socijalna medicina

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, na sjednici održanoj 10.03.2011. godine, donijelo je odluku broj 0602-218/2011  o obrazovanju Komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor nastavnika za užu naučnu oblast Socijalna medicina, u sledećem sastavu:
1. Prof.dr Momčilo Babić, redovni profesor, uža naučna oblast Socijalna medicina, Medicinski fakultet, Univerzitet Beograd , predsjednik
2. Emeritus Prof.dr Arif Smajkić, redovni profesor, uža naučna oblast Socijalna medicina, Medicinski fakultet, Univerzitet Sarajevo, član
3. Prof.dr Mome Spasovski, redovni profesor, uža naučna oblast Socijalna medicina, Medicinski fakultet, Univerzitet Skoplje, član

Na raspisani konkurs Univerziteta u Banjoj Luci, koji je objavljen 09.02.2011. godine u listu "Glas Srpske" za izbor nastavnika za užu naučnu oblast Socijalna medicina, prijavio se jedan kandidat i to :

1. Dr sci. med. Živana Gavrić, vanredni profesor, uža naučna oblast Socijalna medicina

Nakon uvida u sve elemente sadržane u konkursnom materijalu navedenog kandidata, Komisija Nastavno-naučnom vijeću Medicinskog fakulteta i Senatu Univerziteta u Banjoj Luci podnosi slijedeći:

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Socijalna medicina Živana Gavrić.pdf