Navigacija
Viber

Izvještaj za izbor nastavnika za užu naučnu oblast Medicina rada

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, na sjednici održanoj 10.06.2011. godine, donijelo je Odluku broj: 0602-5000/11 o obrazovanju Komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor nastavnika za užu naučnu oblast Medicina rada, u sljedećem sastavu:
Dr Nurka Pranjić, redovni profesor, uža naučna oblast Medicina rada, Medicinski fakultet Tuzla
Dr Jovica Jovanović, redovni profesor, uža naučna oblast Medicina rada, Medicinski fakultet Niš
Dr Milan Arbutina, vanredni profesor, uža naučna oblast Neurologija, Medicinski fakultet Banja Luka

Nakon uvida u sve elemente sadržane u konkursnom materijalu navedenog kandidata, Komisija Nastavno-naučnom vijeću Medicinskog fakulteta i Senatu Univerziteta u Banjoj Luci podnosi sljedeći:

Izvještaj za izbor nastavnika za užu naučnu oblast Medicina rada Ljiljana Bilić Maleš