Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Neurologija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Na osnovu člana 52. i 138. Statuta Univerziteta u Banjaluci, te člana 4. i 5. Pravilnika o pustupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Banjaluci Nastavno-Naučno vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici održanoj 09.06.2011. godine, donijelo je odluku br. 0602-511/11 kojom je formirana komisija za pisanje izvještaja za izbor u zvanje saradnika za užu naučnu oblast Neurologija, u sastavu:

1. Dr Dragana Lavrnić, vanredni profesor, uža naučna oblast Neurologija,
    Medicinski fakultet Beograd, predsjednik;
2. Dr Milan Arbutina, vanredni profesor, uža naučna oblast Neurologija,
    Medicinski fakultet Banjaluka, član;
3. Dr Siniša Miljković, docent, uža naučna oblast Neurologija, Medicinski 
    fakultet Banjaluka, član;

Na raspisani Konkurs Univerziteta u Banjaluci, objavljenog 27.04.2011. godine u dnevnom listu "Glas Srpske" za izbor saradnika za užu naučnu oblast Neurologija prijavio se jedan kandidat:

Mr Zoran Vukojević, specijalista neurolog, stalno zaposlen na Neurološkoj klinici Kliničkog centra Banjaluka, od 1998.-2003. god. angažovan kao asistent, a od 2005.-2010. god. kao stručni saradnik na Katedri za neurologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci.

Nakon detaljnog uvida i analize dokumentacije kandidata, Komisija podnosi sledeći

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Neurologija Zoran Vukojević