Navigacija
Viber

Ferijalni rad studenata u SR Njemačkoj za 2012.godinu

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

 

          

REPUBLIKA SRPSKA
JU  ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
REPUBLIKE SRPSKE
Pale

Broj: 01-2303-1
Datum, 18.11.2011. godine


FAKULTETIMA UNIVERZITETA
U BANJA LUCI I ISTOČNOM SARAJEVU


Predmet: Ferijalni rad studenata u SR Njemačkoj za 2012.godinu

Savezna agencija za rad SR Njemačke odnosno Centralna služba za radno posredovanje iz Bona (ZAV), u saradnji sa Agencijom za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine i ove godine posreduje za ferijalni rad u periodu ljetnog raspusta 2012. godine. Za studente iz Bosne i Hercegovine obezbeđeno je 200 mjesta od čega za studente iz Republike Srpske 67 mjesta. Preduslov za uključivanje u ferijalni rad jeste dobro poznavanje njemačkog jezika.

Molimo vas da u skladu sa dostavljenim materijalom na odgovarajući način informišete studente, ili pak predložite zainteresovane koji bi uzeli učešća u navedenim aktivnostima a ispunjavaju tražene uslove najkasnije do 08. 12. 2011. godine.

Provjera znanja njemačkog jezika izvršiće se u drugoj polovini decembra 2011. godine u prostorijama Agencije za rad i zapošljavanje u Sarajevu. O tačnom datumu testiranja kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Studenti koji ulaze u izbor za posredovanje za ferijalni rad treba da zadovoljavaju sljedeće kriterije:

- Da imaju status redovnog studenta (da su upisani na višu ili visoku školu/ fakultet, ne dolaze u obzir studenti koji studiraju putem interneta);
- Da su upisani u prvu, drugu ili treću godinu studija ako se radi o četverogodišnjem studiju;
- Da su upisani u prvu ili drugu godinu studija ako se radi o trogodišnjem studiju;
- Da su studenti prve godine više škole;
- Da studenti nakon ferijalnog rada nastavljaju studij, što znači da se ne mogu prijaviti apsolventi i studenti završnih godina;
- Starosna dob od 18 do 35 godina;
- Osnovno, dobro ili vrlo dobro poznavanje njemačkog jezika;
- Ranije radno iskustvo je važno;
- Studenti treba da mogu i da hoće najmanje dva mjeseca da rade u Njemačkoj a maksimalno se može raditi tri mjeseca;
- Studenti se ne trebaju ograničavati na određeni region ili određeno mjesto gdje će raditi;
- Studenti koji zahtijevaju da budu raspoređeni u tačno određeni grad ili region u Njemačkoj biće odbijeni;
- Ako kandidat navede da posjeduje vozačku dozvolu za automobil onda zaista treba biti u stanju da upravlja vozilom.

Studenti treba da prihvataju što je moguće više branši za rad i duži period angažovanja jer im to povećava šanse za posredovanje.

Nakon izbora studenata molimo da nam dostavite spisak izabranih kandidata koji bi sadržavao sljedeće podatke:

- Ime i prezime studenta;
- Naziv fakulteta/više škole i godinu studija;
- Punu adresu i kontakt telefon za svakog studenta;
- Podatke o poznavanju njemačkog jezika;
Koliko godina je kandidat učio njemački jezik?
u školi:…………………..
u inostranstvu:…………..
na univerzitetu:…………
privatno:…………………

Studenti koji uspješno polože test poznavanja njemačkog jezika i ispune ostale navedene uslove, popuniće dva originalna obrasca (obrazac ZAV-a 1) i dostaviti originalnu potvrdu o upisu (obrazac ZAV-a 2), popunjenu i ovjerenu od strane fakulteta.

Prijavni obrasci su na njemačkom jeziku i sastoje se od:

- Dva prijavna obrasca (obrazac ZAV-a  Bewerbung 2011)
- Dvije fotografije veličine kao za pasoš;
- Potvrda o upisu na fakultet (obrazac ZAV-a Immatrikulationsbescheinigung) popunjena i pečatom ovjerena od strane fakulteta;
- Certifikat o poznavanju njemačkog jezika (Bescheinigung uber Deutschkenntnisse) popunjen i ovjeren potpisom i pečatom ispitivača – profesora njemačkog jezika.

Studenti koji već poznaju nekog poslodavca u SR Njemačkoj, koji ih želi zaposliti tokom ljetnog raspusta, ne mogu se prijaviti preko ovog programa, već preko programa posredovanja za poznatog poslodavca. U tom slučaju poslodavac ZAV-u direktno prijavljuje dotičnog studenta a ZAV šalje potrebne formulare poslodavcu.

Opširniju informaciju, dobijenu od ZAV-a, za ferijalni rad stranih studenata u  SR Njemačkoj i na njemačkom jeziku možete naći na web stranici Zavoda  www.zzzrs.net.

Za ostala pitanja i nejasnoće možete se obratiti
Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske – Sektor za posredovanje i aktivne mjere zapošljavanja
(tel. 057/ 223-107; kontakt osobe Šešelj Dejan ili Čvoro Stanislava).

S poštovanjem,
                                                                                                                Izvršni direktor:
                                            
                                                                                                               Snežana Borovčanin