Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Farmaceutska tehnologija i kozmetologija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Nastavno-naučno veće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci je na sednici održanoj 07.10.2011. godine donelo predlog odluke br. 0602-745/2011, o obrazovanju Komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje Izveštaja za izbor saradnika za užu naučnu oblast Farmaceutska tehnologija i kozmetologija u sledećem sastavu:
1. Dr Gordana Vuleta, redovni profesor, uža naučna oblast Farmaceutska tehnologija i kozmetologija, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, predsednik
2. Dr Marija Primorac, redovni profesor, uža naučna oblast Farmaceutska tehnologija i kozmetologija, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, član
3. Dr Jela Milić, redovni profesor, uža naučna oblast Farmaceutska tehnologija i kozmetologija, Farmaceutski fakultet u Beogradu, član

Komisija je razmatrala i analizirala dokumentaciju dostavljenu uz prijavu kandidata i podnosi Nastavno-naučnom veću Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci sledeći

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Farmaceutska tehnologija i kozmetologija Sonja Vučen i Anđelka S. Lučić-Račić