Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Hirurgija (opšta hirurgija)

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci dana 19. 12. 2011. god. donijelo je Odluku br 0602-994/2011 o obrazovanju Komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u nastavno zvanja te imenovala Komisiju u sastavu:
1. Prof. Dr Brano Topić, vanredni profesor, uža naučna oblast Hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci, predsjednik.
2. Prof. Dr Dragan Kostić, vanredni profesor, uža naučna oblast Hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci, član
3. Prof. Dr Miroslav Granić, vanredni profesor, uža naučna oblast Hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, član

za pisanje izvještaja  za

Dr Sinišu Maksimovića, docenta

Nakon uvida u sve elemente sadržane u konkursnom materijalu navedenog kandidata, koji su relevantni za izbor, Komisija za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u nastavno  zvanje Nastavno naučnom vijeću Medicinskog fakulteta i Senatu Univerziteta u Banja Luci, podnosi sljedeći izvještaj:

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Hirurgija (opšta hirurgija) Siniša Maksimović