Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Humana genetika

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci na sjednici održanoj 16.12.2011. godine, odlukom broj: 0602-1006/2011 imenovalo je Komisiju za pisanje izvještaja za izbor nastavnika za užu naučnu oblast HUMANA GENETIKA, u sastavu:
1. Dr Mitar Novaković, redovni profesor, uža naučna oblast Humana genetika, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, predsjednik,
2. Dr Kasim Bajrović, redovni profesor, uža naučna oblast Genetičko inženjerstvo, biotehnologija i biosigurnost, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu, član,
3. Dr Živojin Erić, redovni profesor, uža naučna oblast Biologija ćelije i mikrobiologija, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banja Luci,   član.
Napred navedena Komisija je imenovana za pisanje izvještaja za izbor u zvanje kandidata dr Stojka Vidovića, vanrednog profesora.

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Humana genetika Stojko Vidović