Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Patološka fiziologija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci na sjednici  održanoj 16.12.2011. godine, odlukom broj: 0602-999/2011 imenovalo je Komisiju za pisanje izvještaja za izbor saradnika za užu naučnu oblast Patološka fiziologija u sljedećem sastavu:
1. Dr Nela Rašeta, vanredni profesor, uža naučna oblast Patološka fiziologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik;
2. Dr Milenko Kulauzov, redovni profesor, uža naučana oblast Patološka fiziologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, član;
3. Dr Darko Golić, docent, uža naučna oblast Patološka fiziologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član.

Na raspisani konkurs Univerziteta u Banjoj Luci, koji je objavljen, 07.12.2011. godine u listu „Glas Srpske“ za izbor u saradnika u užu naučnu oblast Patološka fiziologija prijavila su se dva kandidata i to:
1. Mr sc. med. Milorad Vujnić, asistent, uža naučna oblast Patološka fiziologija
2. Dr med. Andreja Figurek 

Nakon uvida u sve elemente sadržane u konkursnom materijalu kandidata, Komisija Nastavno-naučnom vijeću Medicinskog fakulteta i Senatu Univerziteta podnosi sljedeći

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Patološka fiziologija Milorad Vujnić