Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Humana genetika

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, na sjednici održanoj 16.12.2011. godine, donijelo je odluku broj: 0602-989/2011 kojom je imenovalo Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor nastavnika za užu naučnu oblast Humana genetika, u slijedećem sastavu: 

1. Dr Stojko Vidović,  vanredni profesor, uža naučna oblast Humana genetika, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik;
2. Dr Mitar Novaković, redovni profesor, uža naučna oblast Humana genetika, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, član;
3. Dr  Radoslav Gajanin, vanredni  profesor, uža naučna oblast Patologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član.

Komisija u naprijed navedenom sastavu  imenovana je  za pisanje izvještaja za izbor u zvanje

kandidata Ljiljane Amidžić, doktora bioloških nauka

Nakon uvida u konkursni materijal Komisija Nastavno-naučnom vijeću Medicinskog fakulteta i Senatu Univerziteta u Banjaluci podnosi sljedeći

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Humana genetika Ljiljana Amidžić