Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Epidemiologija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta  imenovalo je Komisiju za pisanje izvještaja za izbor saradnika za užu naučnu oblast Epidemiologija, odluka broj:0602-505/2011 od 09.06.2011. godine u sastavu: 1. Dr Janja Bojanić, docent uža naučna oblast Epidemiologija, Medicinski fakulteta Banja Luka, predsjednik 2. Dr Slavenka Janković, redovni profesor, uža naučna oblast Epidemiologija, Medicinski fakultet Beograd,član
3. Dr Miroslav Petković, vanredni profesor, uža naučna oblast Medicinska mikrobiologija, Medicinski fakultet Banja Luka, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Epidemiologija Ljubica Jandrić