Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije Nedima Sokolovića

DoktoratiMedicinski fakultet

Nastavno-naučnom vijeću Medicinskog fakulteta
Univerziteta u Banjoj Luci
Senatu Univerziteta u Banjoj Luci

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci broj 0602-911/2011. od 02.12.2011. godine, sa Sjednice Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog Fakulteta održane 01.12.2011. godine imenovana je Komisija za ocjenu podobnosti teme

„PRIMJENA IZOTONE, HIPERTONE I HIPERTONO-HIPERONKOTSKE PREHIDRACIJE U PREVENCIJI HIPOTENZIJE U SPINALNOJ ANESTEZIJI“

kandidata mr sc.dr Nedima Solakovića, u sastavu:
1. Dr Mirsada Prašo, vanredni profesor, uža naučna oblast Anesteziologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
2. Dr Darko  Golić, docent, uža naučna oblast Patološka fiziologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član
3.  Dr Predrag  Grubor, vanredni profesor, uža naučna oblast Hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član

Nakon detaljnog pregleda prijave doktorske disertacije i bibliografije kandidata mr sc. dr Nedima Solakovića, Komisija Nastavno-naučnom vijeću Medicinskog fakulteta Univerziteta Univerziteta u Banjoj Luci i Senatu Univerziteta u Banjoj Luci  podnosi

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije Nedima Sokolovića