Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata mr Saše Lakete za izradu doktorske teze

DoktoratiFilozofski fakultet

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
FILOZOFSKI FAKULTET 
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU FILOZOFSKOG FAKULTETA

Predmet: Izveštaj o oceni podobnosti teme i kandidata mr Saše Lakete za izradu doktorske teze

Odlukom Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci br. 07/3.486-10 od 10.04.2012. godine, imenovana je komisija za ocenu podobnosti teme i kandidata mr. Saše Lakete za izradu doktorske disertacije pod nazivom „Hjum i transcendentalna filozofija''.

Komisija u sastavu:
1. Prof. dr Vladimir Milisavljević, vanredni profesor, uža naučna oblast Teorija saznanja, Filozofski fakultet Pale, Univerzitet u Istočnom Sarajevu - predsednik;
2. Prof. dr Zoran Arsović, vanredni profesor, uža naučna oblast Ontologija; Istorija filozofije, Filozofski fakultet Banja Luka, Univerzitet u Banjoj Luci - član;
3. Prof. dr Miroslav Drinić, vanredni profesor, uža naučna oblast Uvod u filozofiju; Filozofija nauke, Filozofski fakultet Banja Luka, Univerzitet u Banjoj Luci - član.

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata mr Saše Lakete za izradu doktorske teze