Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Interna medicina

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Na osnovu člana 52. i 138. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, te člana 4. i 5. Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno – naučno vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici održanoj 16.12.2011. godine, donijelo je odluku broj 0602-995/2011 o formiranju Komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor nastavnika Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, za užu naučnu oblast Interna medicina, u sledećem sastavu:
1. Prof. dr Ljiljana LAKIĆ, redovni profesor, uža naučna oblast Interna medicina, Medicinski fakultet, Banja Luka, predsjednik;
2. Doc. dr Marko ŠOBOT, docent, uža naučna oblast Interna medicina, Medicinski fakultet, Banja Luka, član i 3. Prof. dr Biljana STOJIMIROVIĆ, redovni profesor, uža naučna oblast Interna medicina, Medicinski fakultet, Beograd, član.

Na raspisani konkurs Univerziteta u Banjoj Luci objavljen dana 07.12.2011. godine u listu „Glas Srpske“ za izbor u nastavničko zvanje, za užu nastavnu oblast Interna medicina biraju se 4 kandidata, prijavila su se takođe 4 kandidata, među kojima je i kandidat:   1. Dr sci. med. Vlastimir VLATKOVIĆ, viši asistent, uža naučna oblast Interna medicina, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, zaposlen u Klinici za unutrašnje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra u Banjoj Luci.

Dopisom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci broj 18-3-24012012 od 22.03.2012. godine, Senatu i Vijeću prirodnih i medicinskih nauka, dostavljeno je obavještenje o izboru drugih kandidata sa obrazloženjem da su za njih formirane druge komisije.
Nakon uvida u sve elemente sadržane u konkursnom materijalu navedenog kandidata, koji su relevantni za izbor, Komisija podnosi slijedeći

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Interna medicina Vlastimir Vlatković