Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije mr Boška Brankovića

DoktoratiFilozofski fakultet

Na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 73/10) Naučno–nastavno vijeće Filozofskog fakulteta, na sjednici održanoj 26.01. 2012. godine, br. 107-4/12, imenovalo je Komisiju za ocjenu podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije „Spoljni aspekt pokreta za vjersku autonomiju u Bosni i Hercegovini od 1896. do 1905. godine“, kandidata mr Boška Brankovića u sljedećem sastavu: 

1. prof. dr Đorđe Mikić, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci, predsjednik
2. prof. dr Dejan Mikavica, vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, član
3. doc. dr Boro Bronza, docent Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci, član

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije mr Boška Brankovića