Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Fizikalna medicina i rehabilitacija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, na sjednici održanoj 18.06.2012. godine je donijelo Odluku broj  18-3-472/2012, kojom je formiralo Komisiju za pisanje izvještaja za izbor nastavnika Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci za užu naučnu oblast Fizikalna medicina i rehabilitacija, u sledećem sastavu:
1. Prof. dr Slavica Jandrić, redovni profesor, uža naučna oblast Fizikalna medicina i rehabilitacija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci, predsjednik
2. Prof. dr Nedima Bašić-Kapidžić, vanredni profesor, uža naučna oblast Fizikalna medicina i rehabilitacija, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
3. Prof. dr Narcisa Vavra-Hadžiahmetović, vanredni profesor, uža naučna oblast Fizikalna medicina i rehabilitacija, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, član

Na raspisani konkurs Univerziteta u Banjoj Luci, koji je objavljen 07.12.2011.godine u listu „Glas Srpske” za izbor nastavnika za užu naučnu oblast Fizikalna medicina i rehabilitacija prijavila su se dva kandidata i to:
1. Mihajlo Stefanovski, vanredni profesor, uža naučna oblast Fizikalna medicina i rehabilitacija i
2. Gordana Stefanovski, vanredni profesor, uža naučna oblast Fizikalna medicina i rehabilitacija

Nakon uvida u sve elemente sadržane u konkursnom materijalu navedenog kandidata, Komisija Naučno-nastavnom vijeću Medicinskog fakulteta i Senatu Univerziteta u Banjoj Luci podnosi slijedeći

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Fizikalna medicina i rehabilitacija Mihajlo Stefanovski