Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Patologija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Naustavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci na sjednici održanoj 24.09.2012. godine, odlukom broj 18-3-610/2012 imenovalo je Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor nastavnika za užu naučnu oblast Patologija u sljedećem sastavu:
Dr Radoslav Gajanin, vanredni profesor, uža naučna oblast Patologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci, predsjednik;
Dr Gordana Basta Jovanović, redovni profesor, uža naučna oblast Patologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, član;
Dr Ivan Boričić, redovni profesor, uža naučna oblast Patologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, član.

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Patologija Slaviša Đuričić