Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Porodična medicina

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Naučno-nastavno vijeće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci na sjednici održanoj 24.09.2012.donijelo je odluku br. 18-3-609/2012 kojom je formirana Komisija za pisanje izvještaja za izbor nastavnika Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci za užu naučnu oblast Porodična medicina u slijedećem sastavu:
1. Dr Gordana Tešanović, vanredni profesor, uža naučna oblast Porodična medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci
2. Dr Marija Burgić Radmanović, redovni profesor, uža naučna oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci
3. Dr Maja Račić, docent, uža naučna oblast Porodična medicina, Medicinski fakultet Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Porodična medicina Stanetić Kosana