Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Socijalna medicina

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Na osnovu člana 54. i 139. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, te člana 4. i 5. Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici održanoj 24.09.2012. godine, donijelo je odluku broj 18-3-614/2012 o formiranju Komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor saradnika, za užu naučnu oblast Socijalna medicina, u sljedećem sastavu:
1. Dr Živana Gavrić, redovni profesor, uža naučna oblast Socijalna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Dragana Nikšić, vanredni profesor, uža naučna oblast Socijalna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, član
3. Dr Vesna Ferković, vanredni profesor, uža naučna oblast Socijalna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Socijalna medicina Dragana Grujić-Vujmilović