Navigacija
Viber

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor nastavnika za užu naučnu oblast Anatomija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci na sjednici održanoj 24.10.2012. godine, donijelo je Odluku o obrazovanju Komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor nastavnika za užu naučnu oblast Anatomija, broj: 18-3-740/2012, u sastavu:

1. Dr Dušan Šuščević, redovni profesor, uža naučna oblast Anatomija, Medicinski fakultet Univerzitet u Banjaluci,

2. Dr Goran Spasojević, redovni profesor, uža naučna oblast Anatomija, Medicinski fakultet Univerzitet u Banjaluci,

3. Dr Slobodan Malobabić, redovni profesor, uža naučna oblast Anatomija, Institut za anatomiju, Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu,

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje