Navigacija
Viber X logo

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Citologija, histologija i embriologija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Nastavno-naučno veće Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Banjoj Luci je na sednici održanoj 10.12.2012. godine donelo odluku br. 18-3-918/2012 kojom je imenovana Komisija za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor nastavnika za užu naučnu oblast Citologija, histologija i embriologija u sljedećem sastavu:
1. Dr Ivan Nikolić, redovni profesor, uža naučna oblast Citologija, histologija i embriologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, predsednik;
2. Dr Matilda Đolai, vanredni profesor, uža naučna oblast Citologija, histologija i embriologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, član;
3. Dr Radoslav Gajanin, vanredni profesor, uža naučna oblast Patologija, Medicinski fakultete Univerziteta u Banjoj Luci, član.

Navedena Komisija Nastavno-naučnom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci podnosi sledeći

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Citologija, histologija i embriologija Vesna Ljubojević