Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Interna medicina

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

1. Prof. dr Duško Vulić, Medicinski fakultet Banja Luka
2. Prof. dr Aleksandar Lazarević, Medicinski fakultet Banja Luka
3. Doc.dr Marko Šobot, Medicinski fakulteta Banja Luka

NAUČNO – NASTAVNOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BAJOJ LUCI

Na osnovu člana 52. i 138. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, te člana 4 i 5 Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno naučno vijeće Medicinskog fakulteta., donjelo je Odluku broj kojom smo imenovani u Komisiju za pisanje izvještaja za izbor nastavnika  Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci za naučnu oblast Interna medicina.  Na raspisani Konkurs Univerziteta u Banjoj Luci objavljen u dnevnim novinama „Glas srpske“ od 26.09.2012 . god. za izbor saradnika za naučnu oblast Interna medicina prijavu je podnijela ass. dr Ljilja Kerić, viši asistent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Katedra za internu medicinu. Kandidat je uz prijavu priložio svu traženu dokumentaciju.

Nakon detaljnog uvida u priložena dokumenta, podnosimo sljedeći

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Interna medicina Ljilja Kerić