Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Ortopedija vilica

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Nastavno-naučno veće Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Banjoj Luci je na sednici održanoj 10.12.2012. godine donelo odluku br. 18-3-922/2012 kojom je imenovana Komisija za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u akademsko zvanje u sastavu:
1. Prof. dr Slobodan Čupić, redovni profesor, uža naučna oblast Ortopedija vilica, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci, predsednik
2. Prof. dr Jovan Vojinović, redovni profesor, uža naučna oblast Dječija i preventivna stomatologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci, član
3. Prof. dr Slavoljub Živković, redovni profesor, uža naučna oblast Bolesti zuba, Stomatološki fakultet  Univerziteta u Beogradu, član

Komisija se imenuje za pisanje izvještaja o prijavljenim kandidatima, po raspisanom konkursu Univerziteta u Banjoj Luci, objavljenom u dnevnom listu "Glas Srpske" i na sajtu Univerziteta u Banjoj Luci od 05.12.2012. godine, za izbor dva sardnika na užoj naučnoj oblasti Ortopedija vilica, Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Banjoj Luci. Na konkurs su se prijavila dva kandidata: mr sc. dr stom. Marijana Arapović-Savić i mr sc. dr stom. Mirjana Umićević-Davidović.

Nakon uvida u dostavljenu komletnu i relevantnu dokumentaciju sadržanu u konkursnom materijalu, Komisija Nastavno-naučnom veću Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Banjoj Luci i Senatu Univerziteta u Banjoj Luci, dstavlja sledeći

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Ortopedija vilica Marijana
Arapović-Savić i Mirjana Umićević-Davidovića