Navigacija
Viber X logo

Izvještaj o ocjeni i podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije

DoktoratiMedicinski fakultet

 

Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci broj: 18-3-903/2012 od 03.12.2012. godine imenovana je Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata mr sci. med Saše Vujnovića, za izradu doktorske teze pod nazivom " Evaluacija magnetno rezonatne holangiopankreatografije u predikciji težine izvođenja elektivne laparoskopske holecistektomije"

Članovi Komisije za ocjenu podobnosti teme i kandidata:


1. Dr Ljubomir Lišanin, redovni profesor, uža naučna oblast, Radiologija, Vojnomedicinska akademija Beograd, predsjednik;

2. Dr Dušan Šuščević, redovni profesor, uža naučna oblast, Anatomija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član;

3. Dr Dragan Kostić, vanredni profesor, uža naučna oblast, Hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci, član.


Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata u navedenom sastavu pregledala je materijal prijave teme za izradu doktorske teze kandidata mr sci. med Saše Vujnovića i podnosi slijedeći

Izvještaj o ocjeni i podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije