Navigacija
Viber X logo

VI konferencija o visokom obrazovanju Republike Srpske "ORGANIZOVANJE I IZVOĐENJE TREĆEG CIKLUSA STUDIJA NA VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA U REPUBLICI SRPSKOJ"

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

VI Konferencija o visokom obrazovanju Republike Srpske održaće se 22.01.2013. godine u zgradi Slobomir P Univerziteta u Slobomiru, Bijeljina

PROGRAM RADA

9,30 - 10,00 časova – Prijava učesnika

10,00 časova – Otvaranje Konferencije
- predsjednik Organizacionog odbora, doc. dr Vaso Arsenović Pozdravne riječi organizatora Konferencije i organa vlasti:
- predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, akademik prof. dr Rajko Kuzmanović
- predsjednik Rektorske konferencije Republike Srpske, prof. dr Stanko Stanić
- predstavnici organa vlasti u Republici Srpskoj

11,00 - 13,00 časova – Uvodna izlaganja
- Prof. dr Dušan Starčević, predsjednik vijeća grupacije tehničkih fakulteta Univerziteta u Beogradu
- Prof. dr. sc Mario Plenković, Sveučilište u Zagrebu
- Akademik prof. dr Drago Branković, akademik prof. dr Dragoljub Mirjanić, prof. dr Milan Janjić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
- Prof. dr Stanko Stanić, Univerzitet u Banjoj Luci
- Prof. dr Jovo Ateljević, Savjet za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta
- Prof. dr Neđo Danilović, Slobomir P Univerzitet, Slobomir, Bijeljina

13,00 - 14,00 časova – Pauza za ručak

14,00 - 15,30 časova – Uvodna izlaganja
- Prof. dr Žarko Pavić, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka
- Doc. dr Dejan Bokonjić, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
- Prof. dr Žarko Ristić, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka
- Prof. dr Dušan Regodić, Univerzitet Sinergija, Bijeljina
- Prof. dr Momčilo Sakan, Nezavisni univerzitet, Banja Luka
- Prof. dr Nikola Mićić, Univerzitet u Banjoj Luci

15,30 - DISKUSIJA O ORGANIZOVANJU I IZVOĐENJU TREĆEG CIKLUSA STUDIJA NA VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA U REPUBLICI SRPSKOJ
16,30 - 17,00 časova – Završna riječ organizatora i zaključci Konferencije

Kontakt osoba: doc. dr Vaso Arsenović (tel: +387 (0)65/208-826, e-mail: info@spu.ba)