Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Bezbjednosne nauke

Izbori u zvanjaUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Visoke škole unutrašnjih poslova je na sjednici održanoj 24. 12. 2012. godine donio odluku broj 06/1-052-20-11/12 kojom je formirao Komisiju u sastavu:
1. Dr Saša Mijalković, vanredni profesor na užoj naučnoj oblasti: Bezbjednosne nauke, Kriminalističko-policijska akademija Beograd, predsjednik Komisije,
2. Dr Duško Vejnović, redovni profesor univerziteta na užoj naučnoj oblasti: bezbjednosne nauke, Visoka škola unutrašnjih poslova, Univerzitet u Banjoj Luci, član, i
3. Mr Goran Amidžić, predavač visoke škole na užoj naučnoj oblasti: Organizacija i poslovi policije, Visoka škola unutrašnjih poslova, Univerzitet u Banjoj Luci, član,

za pisanje izvještaja za izbor saradnika Visoke škole unutrašnjih poslova u Banjoj Luci za užu naučnu oblast Bezbjednosnih nauka na nastavni predmet: Obavještajno-bezbjednosna djelatnost i službe.

Na raspisani Konkurs Univerziteta u Banjaluci koji je objavljen 05. decembra 2012. godine u dnevnom listu „Glas Srpske“ i ispravka dijela konkursa objavljena u istom dnevnom listu dana 19. decembra 2012. godine, za izbor saradnika za užu naučnu oblast Bezbjednosnih nauka (na nastavnom predmetu: Obavještajno-bezbjednosna djelatnost i službe) prijavila su se  dva kandidata:
1. Spec. Predrag Popović
2. Milan Jakovljević

Nakon uvida u sve elemente sadržane u konkursnom materijalu navedenih kandidata, Komisija podnosi sljedeći:

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Bezbjednosne nauke Predrag Popović