Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Higijena

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Banjaluci je na sjednici održanoj 10.12.2012. godine donijelo odluku br. 18-3-926/2012, kojom je imenovan Komisija za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u akademsko zvanje u sastavu:
1. Dr Nađa Vasiljević, redovni profesor, uža naučna oblast Higijena, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, predsjednik;
2. Dr Gordana Tešanović, vanredni profesor, uža naučna oblast Porodična medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci, član;
3. Dr Janja Bojanić, docent, uža naučna oblast Epidemiologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci, član.

Komisija se imenuje za pisanje izvještaja o prijavljenim kandidatima, po raspisanom konkursu Univerziteta u Banjaluci, objavljenom u dnevnom listu "Glas Srpske" i na sajtu Univerziteta u Banjaluci od 05.12.2012. godine, za izbor saradnika na užoj naučnoj oblasti Higijena Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci. Na konkurs se prijavio kandidat: mr sc. med Vesna Rudić Grujić.
Nakon uvida u dostavljenu kompletnu dokumentaciju sadržanu u konkursnom materijalu, Komisija Nastavno-naučnom vijeću Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Banjaluci i Senatu Univerziteta u Banjaluci, dostavlja sljedeći:

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Higijena Vesna Rudić-Grujić