Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Poslovna informatika

Izbori u zvanjaEkonomski fakultet

Na osnovu člana 71. stav (7) Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 73/10, 104/11 i 84/12) i člana 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci je na I sjednici održanoj dana 24.10.2012. godine, donijelo Odluku, broj: 13/3.2062-I-9/12, o obrazovanju Komisije za podnošenje izvještaja za izbor u zvanje saradnika po raspsanom konkursu u dnevnom listu "Glas Srpske" od 26.09.2012. godine, za užu naučnu oblast Poslovna informatika, nastavni predmet Poslovna informatika u sastavu:
1. Dr Vesna Aleksić Marić, redovni profesor, uža naučnu oblast Poslovna informatika,  Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik,
2. Dr Tihomir Latinović, docent, uža naučna oblast Opšta elektrotehnika, Mašinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član i
3. Dr Rade Stankić, redovni profesor, uža naučnu oblast Poslovna informatika,  Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, član.

U skladu sa odredbama članova 91. i 92. Zakona o visokom obrazovanju, a nakon uvida u konkursni materijal prijavljenih kandidata, Komisija iz predthodnog stava, Nastavno-naučnom vijeću Ekonomskog fakulteta i Senatu Univerziteta u Banjoj Luci, podnosi  

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Poslovna informatika Dragana Preradović i Ljubiša Mićić