Navigacija
Viber X logo

Rezultati učešća Univerziteta u Banjoj Luci u TEMPUS projektima

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Univerzitet u Banjoj Luci učestvovao je u 85 TEMPUS projekata, dok je još uvijek 21 TEMPUS projekat u procesu realizacije.

TEMPUS - Trans-evropska šema mobilnosti univerzitetskih studija (Trans-European mobility scheme for university studies) finansira projekte između sektora visokog obrazovanja Evropske unije i njenih 27 partner zemalja, u svrhu olakšavanja modernizacije univerziteta, uzajamnog učenja između regija i ljudi, kao i u svrhu razumijevanja među kulturama. Partner regije TEMPUS-a su Zapadni Balkan, Istočna Evropa i Centralna Azija, Sjeverna Afrika i Bliski Istok. Prvi ciklus TEMPUS programa počeo je 1990. godine, nakon pada Berlinskog zida.


TEMPUS programi finansiraju projekte saradnje u oblasti razvoja nastavnog plana i programa i inovacija, u oblasti obuke nastavnika, univerzitetskog rukovodstva, kao i strukturalne reforme u visokom obrazovanju.
Nedavno je Agencija za obrazovanje, audiovizuelizaciju i kulturu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA) objavila dokument Statistika o učešću visokoškolskih ustanova u programu TEMPUS IV (2008-2012), u kojem je prema broju TEMPUS projekata u kojima je Univerzitet u Banjoj Luci učestvovao, rangiran na visoko treće mjesto, od svih univerziteta u 29 zemalja, među kojima su i Azerbejdžan, Albanija, Bjelorusija, Egipat, Izrael, Jermenija, Maroko, Rusija, Srbija i dr. (Tabela 9). Prema navedenoj statistici od svih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini Univerzitet u Banjoj Luci je učestvovao, odnosno, učestvuje u najviše TEMPUS projekata.


Do sada je objavljeno šest poziva za prijedloge projekata u okviru TEMPUS IV, gdje su individualni projekti dobijali sredstva u iznosu od 0,5 do 1,5 miliona evra. Trajanje projekata je dvije ili tri godine.

Više informacija o TEMPUS programu možete pronaći na stranici www.ec.europa.eu/tempus.