Navigacija
Viber X logo

Spisak članova izbornih komisija po organizacionim jedinicama, spisak članova za izbor članova u Studentski parlament i izbor studenata u Nastavno-naučna/umjetničko vijeće na organizacionim jedinicama

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Broj: 01/3-623-3/13
Datum: 13.03.2013. godine.


U skladu sa članom 5. Pravilnika o načinu izbora i broju članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u Nastavno-naučna/umjetničko vijeće fakulteta/Akademije i Senata Visoke škole unutrašnjih poslova, Centralna izborna komisija u prilogu ovog dopisa objavljuje, na osnovu pristiglih prijava, spisak članova izbornih komisija po organizacionim jedinicama, spisak članova za izbor članova u Studentski parlament i izbor studenata u Nastavno-naučna/umjetničko vijeće na organizacionim jedinicama.

Na izbor članova Izbornih komisija na organizacionim jedinicama i listu prijavljenih kandidata za izbor Studentskog parlamenta i Nastavno-naučna/umjetničko vijeće organizacione jedinice, a u skladu sa Pravilnikom o načinu izbora i broju članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u Nastavno-naučna/umjetničko vijeće fakulteta/Akademije i Senata Visoke škole unutrašnjih poslova, može su uložiti žalba Centralnoj izbornoj komisiji u roku od dva dana od dana objavljivanja navedenih listi.

PREDSJENIK CIK-a
Prof. dr Božo Važić

Izborne liste