Navigacija
Viber

Praćenje provođenja aktovnosti iz TEMPUS projekta CUBRIK, Sastanci sa predstavnicima TEMPUS kancelarije

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

U sklopu aktivnosti na TEMPUS projektu pod nazivom «Jačanje sistema osiguranja kvaliteta u visokoškolskim ustanovama Zapadnog Balkana kao podrška nacionalom i regionalnom planiranju», skraćeno CUBRIK (158999-TEMPUS-1-2009-1-ES-TEMPUS-SMGR), dana 02.04.2013. godine na Univerzitetu u Banjoj Luci održani su radni sastanci partnera iz Bosne  i Hercegovine koji učestvuju u Projektu sa direktorom Nacionalne TEMPUS kancelarije (NTK) u Bosni i Herecgovini g. Suadom Muhibićem i njegovom saradnicom g-đom Aidom Marić.

Sastanak sa predstavnicima TEMPUS kancelarije

Pored Univerziteta u Banjoj Luci, partneri u ovom projektu su: Univerzitet u Zenici, Univerzitet u Tuzli, Sveučilište u Mostaru, Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, Agencija za  razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđenje kvaliteta Bosne i Hercegovine, univerziteti iz Srbije, Makedonije, Belgije, Španije, Irske, te agencije za akreditaciju i nadležna ministarstva tih zemalja u oblasti obrazovanja.

Sastanci sa predstavnicima TEMPUS kancelarije na Univerzitetu u Banjoj Luci

Cilj sastanaka je bio da predstavnici NTO utvrde da su projektne aktivnosti realizovane u skladu sa postojećim pravilima i sa projektnim zadacima koji su odobreni za finansiranje od strane Evropske unije tj. njene nadležne agencije (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency-EACEA).

Koordinator ovog projekta je Univerzitet Alikante (Španija), a više detalja o projektu, partnerima i aktivnostima vidjeti na www.cubrik.eu

Banja Luka, 02. 04.2013. godine